อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

[column width=”1/3″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”accent8″ hover_color=”” href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]
MD

[/linkarea]

[/column]

[column width=”2/3″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent8″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

MR.THANADECH TIPAYAPICHAYAKUL

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ และการออกแบบมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ

[button id=”” class=”” align=”left” link=”#” linkTarget=”_self” bgColor=”accent1″ font=”14″ icon=”file-pdf” icon_placement=”left” icon_color=”accent8″]Download Profile[/button]

[/linkarea]

[/column]

[blank h=”30″]

[/blank]

[linkarea background_color=”accent8″ hover_color=”accent7″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

ประวัติการศึกษา :

 • กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[/linkarea]

[blank h=”30″]

[/blank]

[linkarea background_color=”accent8″ hover_color=”accent7″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

การฝึกอบรม :

 • Strategic Performance Management Successor Certified : Narongwit.com
 • Coaching Program Certified : Thai Coach
 • Life Coaching Program Certified : Semsikkhalai
 • Train the Trainer Program Certified : Top Service Training

[/linkarea]

[blank h=”30″]

[/blank]

[linkarea background_color=”accent8″ hover_color=”accent7″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนากว่า 16 ปี

 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group)
  • ตำแหน่ง : Manager – Learning & Development
 • บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด (TOA Group)
  • ตำแหน่ง : Human Resource Business Partner
 • บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Management Solution International)
  • ตำแหน่ง : HROD Consultant
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (Siam Commercial Group)
  • ตำแหน่ง : HR Specialist

[/linkarea]

[blank h=”30″]

[/blank]

[linkarea background_color=”accent8″ hover_color=”accent7″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

ความเชี่ยวชาญ :

 1. โปรแกรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Building Next Gen Leadership for Business Sustainability)
 • หลักสูตร การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนทดแทนตำแหน่งาน (Talent Management & Succession Plan)
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้จัดการ (Leadership Development Programs for Manager: Smart Leader, Smart Team)
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน (Leadership Development Programs for Supervisor)
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skills for New Supervisor)
 • หลักสูตร การบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)
 • หลักสูตร การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่อย่างมืออาชีพ (Mentor @ Work)
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques)
 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ (Effective Communication & Smart Personality Techniques)
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Leading Yourself for Success Life)

 1. โปรแกรมด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
 • หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลงาน (Strategic Performance Management & KPIs)
 • หลักสูตร การออกแบบและปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Value)
 • หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและการวางแผนงานสู่ความสำเร็จ (Goal Setting & Action Planning for Success)
 • หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย ควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation Skills)
 • หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน (Evaluation & Feedback)
 • หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง (Performance Coaching)

 1. โปรแกรมด้านการพัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความที่เป็นเลิศ (Service Excellence Standard)
 • หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการที่เหนือชั้นและสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Innovation & Service Culture)
 • หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการให้โดนใจและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า(Service Excellence & Customer Complaint Management)
 • หลักสูตร การออกแบบมาตฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence Standard)
 • หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่งเพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริการ สำหรับหัวหน้างาน (Service Coaching for Supervisor)
 • หลักสูตร หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Build up Service Heart)

[/linkarea]

[blank h=”30″]

[/blank]

[text_divider type=”single” more=”/” more_text=”Read more”]

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบางส่วน :

[/text_divider]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent8″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]
Screen Shot 2558-12-28 at 7.06.34 PMScreen Shot 2558-12-28 at 7.06.46 PM

[/linkarea]

[blank h=”30″]

[/blank]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent8″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]
list1

[/linkarea]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent8″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]

โครงการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เชี่ยวชาญ

 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Management System)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากร (Competency based Management System)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Development System)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management Strategy)
 • โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management System)
 • โครงการออกแบบมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence Standard)
 • โครงการออกแบบและปลูกฝังวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture Code)

[/linkarea]

[linkarea background_color=”” hover_color=”accent8″ href=”” target=”_self” icon=”” icon_color=”accent6″ icon_size=”62″ image=””]
list2
[/linkarea]