5 สเต็ป สู่การบริการด้วยความเป็นเลิศ

Build up service Mind

หลักสูตร หัวใจนักบริการสร้างได้

หลักสูตร หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Build up service Mind) ออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและเสริมสร้างหัวใจนักบริการให้กับพนักงาน

ทั้งส่วนที่เป็น Front Office และ Back Office โดยมุ่งเน้นการเปิดมุมมองการบริการที่เปรียบเสมือนการถอดหมวก “พนักงานผู้ให้บริการ” มาสวมหมวก “ลูกค้า” แทน รวมทั้งการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารและประสานงานระดับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Effective Selling Skills & Service Excellence Techniques For Professional PC

หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า สำหรับพนักงานขายมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่เปิดมุมมองการขายและการบริการที่เปรียบเสมือนการถอดหมวก”พนักงานผู้ให้บริการ” มาสวมหมวก “ลูกค้า” แทน ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการขายสินค้า เกิดความเข้าใจปรับเปลี่ยนทักษะ และพฤติกรรมการทำงานเพื่อองค์กรมากขึ้น

Service Excellence & Customer Complaint Management

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร Service Excellence & Customer Complaint Management เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเปิดมุมมองการบริการที่เปรียบเสมือนการถอดหมวก “พนักงานผู้ให้บริการ” มาสวมหมวก “ลูกค้า” แทน เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าก่อน จึงจะช่วยให้สามารถบริการลูกค้าได้ตรงตามความคาดหวัง อันจะเป็นผลทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมาใช้บริการซ้ำหรือซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

Service Innovation & Service Coaching

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการที่เหนือชั้นและการสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการที่เหนือชั้นและการสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Innovation & Service Coaching)” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เครื่องมือและเทคนิคในการสอนงานและโค้ชชิ่งทีมงานให้มีพฤติกรรมการบริการให้โดนใจและตรงกับความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ (Service Innovation)

Customer Relation Management & Customer Experience Management

หลักสูตร กลยุทธ์การมัดใจลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตร กลยุทธ์การมัดใจลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนากลยุทธ์และสร้างสรรค์วิธีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management) ให้โดนใจและตรงกับความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ (Service Innovation)

09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา