หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน

เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง 

Coaching for High Performance Team

หลักสูตรเทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง (Coaching for High Performance Team) เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “โค้ช” มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโค้ชชิ่งและกระบวนการสอนงานรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง

สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

2.) วัตถุประสงค์

 1. เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ชในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ชเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการในการโค้ชได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย

3.) หัวข้อบรรยาย

3.1) “Coaching” เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ “Coaching”
 • ทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจในบทบาทของ “การเป็นโค้ช” ในองค์กร·     
 • คุณสมบัติและความสามารถของ “Coach” ที่สำคัญและจำเป็น

3.2) การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

3.1) การเลือกใช้เครื่องมือ “Coaching” ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

+ เทคนิคการโค้ช

 • ชิ่งฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการโค้ชในแต่สถานการณ์ (Case Study ที่มักเกิดขึ้นจริง)     

+ เทคนิคการสอนงานด้วยเทคนิค OJT

 • ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการสอนงานด้วยเทคนิค OJT แก่ทีมงาน·     

+ เทคนิคการให้คำปรึกษา

 • ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน

3.1 ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง

เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

4.) ผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน·     
 • ผู้สนใจเกี่ยวกับทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

5.) ระยะเวลา/สถานที่

 • ระยะเวลารวม 2 วัน·     
 • เวลา 9.00 – 16.00 น.

6.) วิทยากร

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล    

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

7.) รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture                                                  

40%

Workshop / Case Study / Role Playing

60%

8.) ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม

แก้ปัญหา

พัฒนา

 • ทุกงานมีเป้าหมายแต่ยังไม่ได้ผลงานตามเป้าที่กำหนด·     
 • หัวหน้างานวิ่งแก้ไขปัญหาแต่ไม่พัฒนาศักยภาพของลูกน้อง·     
 • ไม่รู้ว่าจะพัฒนาอะไรลูกน้อง
 • ไม่รู้จะพัฒนาลูกน้องอย่างไร
 • ทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน    
 • ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
 • การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลการทำงานให้ได้ตรงจุด

9.) Activity และ Workshop สำหรับการฝึกอบรม

แก้ปัญหา

พัฒนา

Activity : สร้างสายสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จ

 • วิทยากรจะใช้กิจกรรมเพื่อหล่อหลอมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดความเป็นตัวตนของตัวเองพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Coaching ร่วมกัน
 • ความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้
 • ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

Activity 2 : เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น จุดเริ่มต้นของการโค้ชมืออาชีพ

 • วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบประเมินเพื่อการรู้จักตัวตนของตนเองและศักยภาพในการบริหารจัดการผู้อื่นของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน ด้วย DISC
 • รู้จักตัวตนของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยมุมมองของตนเอง
 • ทราบถึงศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการผู้อื่นจากมุมมองของตนเอง

Activity 3 : เมื่อต้องเล่นบทโค้ช

 • วิทยากรจะอธิบายวิธีการในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่คัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการโค้ชสำหรับประเด็นที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาของ Coachee แต่ละท่าน
 • ประเด็นความจำเป็นซึ่งจะต้องพัฒนา สำหรับ Coachee แต่ละคน

Activity 3 : เมื่อต้องเล่นบทโค้ช

 • วิทยากรจะอธิบายวิธีการในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่คัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการโค้ชสำหรับประเด็นที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาของ Coachee แต่ละท่าน
 • ประเด็นความจำเป็นซึ่งจะต้องพัฒนา สำหรับ Coachee แต่ละคน

Workshop 1 : เรียนรู้…เครื่องมือการโค้ชประสิทธิภาพสูง

 • วิทยากรจะแนะนำเครื่องมือ “Coaching” และการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

+ การเลือกใช้เครื่องมือ “Coaching” และการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

 • การโค้ชชิ่ง-              
 • การสอนงานด้วย OJT
 • การเป็นที่ปรึกษา

Workshop 2 : นี่แหละ…แผนการโค้ช / พี่เลี้ยงของฉัน

 • เข้าอบรมจะได้ฝึกการดำเนินการจัดทำแผนการโค้ชเพื่อสร้างผลงานสำหรับ

Coachee ให้สอดคล้องตรงตามประเด็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาสำหรับ Coachee แต่ละท่าน

 • แผนการโค้ช/พี่เลี้ยง ของ Coach แต่ละท่าน สำหรับ Coachee และดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเหมาะสม

Workshop 3 : ช่วงเวลาสำคัญ..กับการเปลี่ยนแปลง

 • วิทยากรจะสร้างความตระหนักรู้และความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการนำโค้ช Plan ไปปฏิบัติจริงและกำหนดกระบวนการในการติดตามกระบวนการต่อไป และผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน
 • การติดตามผลการปฏิบัติตาม Coach Plan
 • การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับ Coachee

09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม และงานที่ปรึกษา

Project
Project
Freelance
Business