หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงกลุยุทธ์

( Analytical and Strategic Thinking )

ยังไม่มี Content


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร/หัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดและผลงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้าและทีมงาน รวมทั้ง สามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ
หัวข้อการเรียนรู้
 • เวลากับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
 • เครื่องมือการบริหารเวลาประสิทธิภาพสูง
 • เคล็ดลับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • เคล็ดลับการวางแผนการทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 1 วัน
เหมาะสำหรับ
 • พนักงานทุกระดับ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง