หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง

การโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยงเป็นแนวทางการพัฒนาทีมงานอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลสำหรับการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของทีมงานโดยมีจุดมุ่งเน้นที่สำคัญก็คือการเริ่มต้นกระบวนการด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง Coach กับ Coacheeให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสียก่อนแล้วจึงก้าวไปสู่กระบวนการของการเพิ่มพูนการเรียนรู้(สิ่งที่สำคัญที่สุดของกระบวนการนี้คือ การใช้คำถาม (Question)และกระบวนการสุดท้ายคือการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันซึ่งสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือ การติดตามผลและการให้คำแนะนำ (Feedback)อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

หลักสูตร ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง (Coaching and Mentoring)เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้พัฒนาศักยภาพทีมงานด้วยความภาคภูมิใจเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “โค้ชและพี่เลี้ยง” มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโค้ชชิ่งและกระบวนการพัฒนาทีมงานรูปแบบต่างๆที่ถูกต้องสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยงในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการในการโค้ชและพี่เลี้ยงได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย
หัวข้อการเรียนรู้
 • Coaching และ Mentoringเครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง
 • การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน(Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
 • กระบวนการโค้ชชิ่งทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เมื่อต้องเล่นบทโค้ชและพี่เลี้ยง
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 20%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 50%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 30%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 1 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ