หลักสูตร การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

( Coaching for High Performance Team )

การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางการพัฒนาทีมงานอีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิผลสำหรับการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของทีมงานโดยมีจุดมุ่งเน้นที่สำคัญก็คือการเริ่มต้นกระบวนการด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง Coach กับ Coachee ให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสียก่อนแล้วจึงก้าวไปสู่กระบวนการของการเพิ่มพูนการเรียนรู้(สิ่งที่สำคัญที่สุดของกระบวนการนี้คือ การใช้คำถาม (Question) และกระบวนการสุดท้ายคือการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันซึ่งสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือ การติดตามผลและการให้คำแนะนำ (Feedback) อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

หลักสูตร การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance Team) เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้พัฒนาศักยภาพทีมงานด้วยความภาคภูมิใจเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “โค้ช” มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโค้ชชิ่งและกระบวนการพัฒนาทีมงานรูปแบบต่างๆที่ถูกต้องสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ชในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ชเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการในการโค้ช ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย
หัวข้อการเรียนรู้
 • Coaching เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง
 • การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)
 • กระบวนการโค้ชชิ่งทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เมื่อต้องเล่นบทโค้ช
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 20%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 50%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 30%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 1 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader