หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย ติดตามงานและการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

การขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้นผู้จัดการ/หัวหน้างานถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน การมอบหมายและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะต้องสามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของตำแหน่งงานทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเรียนรู้หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการวางแผนงานการมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จและนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมาย ติดตามงานและการให้Feedback ผลการปฏิบัติงาน เป็นหลักสูตรสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่างๆในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของทีมงาน

กระบวนการมอบหมายและติดตามงาน การให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะในการบริหารจัดการทีมงานซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงานหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการมอบหมายและติดตามงานไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการผลงานของทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้และพัฒนาแผนงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้ Feedback แก่ทีมงาน ให้สามารถเข้าใจหลักปฏิบัติงาน แนวทางและองค์ประกอบของการทำงานให้บรรลุแผนงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
หัวข้อการเรียนรู้
 • ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leading for high performance Team)
 • ศิลปะการสั่งงานการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Delegation and Follow up Techniques)
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน (Team Motivation Techniques)
 • เทคนิคการให้ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 1 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader