หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

การเตรียมความพร้อมด้านหนึ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ที่ทุกองค์กรจะต้องสร้างและเสริมให้กับพนักงาน ได้แก่ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพเพราะไม่ว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินกิจการประเภทใด ต้องหลีกหนีไม่พ้นการนำเสนอ (Present) อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอภายในองค์กร หรือ การนำเสนอภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการทำงานของหลายๆองค์กรในปัจจุบันที่ปรับรูปแบบการทำงานเป็น WORK FROM HOME ที่ต้องใช้การประชุมทีมงานและติดต่อลูกค้าผ่านVIRTUAL ดังนั้น จะทำอย่างไรให้ทีมงานของเราสามารถเตรียมความพร้อมในการนำเสนอได้ดีมีความมั่นใจในขณะนำเสนอ และสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถรักษาบรรยากาศของการนำเสนอได้น่าสนใจ

หลักสูตร EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยติดอาวุธสำหรับผู้บริหารหัวหน้างานและพนักงานที่ต้องทำหน้าที่นำเสนองานหรือประชุมทั้งแบบ Offlineและการประชุมทางไกลผ่านช่องทางVIRTUALให้สามารถเตรียมตัวก่อนนำเสนอ สามารถสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ สามารถรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขณะนำเสนอการควบคุมอารมณ์ขณะนำเสนอ และการควบคุมคำถามและคำตอบอย่างมืออาชีพได้มืออาชีพ


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเตรียมการนำเสนอเทคนิคการจัดประเด็น และเนื้อหาให้น่าสนใจ
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมตัวก่อนนำเสนอสามารถสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ และสามารถรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขณะนำเสนอ
 • ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ฟังและสามารถรักษาบรรยากาศการนำเสนอการควบคุมอารมณ์ขณะนำเสนอและการควบคุมคำถามและคำตอบอย่างมืออาชีพได้
หัวข้อการเรียนรู้
 • ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การนำเสนอและการประชุมที่ล้มเหลว
 • การวางแผนและการออกแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอและการประชุม
 • เทคนิคการจัดประชุมทีมงานอย่างมืออาชีพ
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 50%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 20%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 2 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • และพนักงานที่ต้องการประชุมหรือนำเสนองาน/โครงการ