หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

( EFFECTIVE PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING TECHNIQUES )

ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอทั้งในเรื่องของคนและงานหากไม่มีหรือไม่ทราบหลักวิธีการบริหารจัดการ

การแก้ไขปัญหา หรือขาดทักษะในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็จะทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กร ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะการบริหารจัดการทีมงานตลอดจนเทคนิคและศิลปะการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับปัญหา การสื่อสารและเจรจากับผู้เกี่ยวข้องและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาผลงานที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้นต่อไป

หลักสูตรทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองเรียนรู้เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดและเทคนิคในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์และขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงเทคนิคการสื่อสารเพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในดำเนินงานร่วมกัน อันจะเป็นแนวทางให้ “หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคลและลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • ผู้เข้าอบรมทราบถึงความหมายการกำหนดประเด็นปัญหา ขอบเขตและความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของปัญหาสาเหตุและผลกระทบ และเข้าใจวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการค้นหาต้นตอสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยการเก็บรวมรวมข้อเท็จจริงของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด
 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการพิจารณาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดและได้รับการยอมรับจากทุกๆฝ่ายการตัดสินใจที่ดีจะประกอบไปด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจอย่างชัดเจน
หัวข้อการเรียนรู้
 • พื้นฐานการแก้ไขปัญหา      
 • กรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหา    
 • การนิยามปัญหา    
 • การวางโครงสร้างและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
 • การจัดลำดับความสำคัญ   
 • การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
 • เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ     
 • การนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 1 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • พนักงาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader