หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน(Teamwork)ต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญของคนทำงานให้มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานภายในทีมงานภายในองค์กร และสามารถสื่อสารข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งเน้นกระบวนการปรับทัศนคติให้ผู้เข้าอบรมรู้จักควบคุมอารมณ์พร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจและความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสื่อสารและสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ เพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา

อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อไปสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการทำงานและการสื่อสารกับคนอื่นที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสารสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของบุคคล (People Styles) และฝึกทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลแต่ละ Style ได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม
หัวข้อการเรียนรู้
 • ปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานที่มักเกิดขึ้น
 • การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคลและการทำงานร่วมกัน
 • เทคนิคการสื่อสารประสิทธิภาพสูงเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงานกระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 1 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • พนักงาน

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader