หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน(Goals) และดัชนีชี้วัดผลงาน (KPIs)เป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่างๆและสามารถวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตร “เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ” มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายผลงานการกำหนดตัวชี้วัดการทำงานและการวางแผนการทำงานระดับบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งสามารถพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีคุณค่ามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานที่ให้ผลปฏิบัติงานสูงตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายผลงานและการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) และวางแผนการทำงาน (Action Plan) ของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินผล KPIs มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการเรียนรู้
 • ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัวชี้วัดผลงานต่อความสำเร็จของธุรกิจ
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมาย(Goal Setting) และกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs)ในการทำงาน
 • เทคนิคการวางแผนการทำงาน(Action Plans) เพื่อสนับสนุน KPIs
 • เทคนิคการติดตามงาน (Follow Up) และประเมินผลเป้าหมาย
 • ฝึกปฏิบัติ : การตั้งเป้าหมายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 1 วัน
เหมาะสำหรับ
 • หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ