หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง ซึ่งต้องมีทั้งความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและทัศนคติที่ดีในการทำงาน แล้วจะทำอย่างไรพนักงานขององค์กรจะได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึงและตรงกับเนื้อหาองค์ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่ การใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรง

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ(Train the Professional Trainer)ได้ออกแบบมาช่วยติดอาวุธสำหรับวิทยากรภายในองค์กรให้มีทัศนคติและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ให้ความรู้ปรับบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เสริมเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกันมีไหวพริบที่ดี และเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีแรงจูงใจและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรภายในถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงาน
 • ผู้เข้าอบรมจะรู้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรภายใน
 • ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจและมีทักษะที่สำคัญในการเป็นวิทยากรภายในอาทิ บุคลิภาพของวิทยากร การออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนของตัวเองการจัดทำสื่อประกอบการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้การถ่ายถอดความรู้ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย เป็นต้น
หัวข้อการเรียนรู้
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์(Ice Breaking)
 • Pre-test ฝึกปฏิบัติการสอน
 • บทบาทและความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรภายในองค์กร
 • เทคนิคการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการจัดทำสื่อประกอบการสอน
 • เทคนิคการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการสื่อสารของวิทยากรมืออาชีพ เพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิผล
 • Post-test:ฝึกปฏิบัติการสอน
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 2 วัน
เหมาะสำหรับ
 • พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร และวิทยากรที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเติมเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพให้กับตนเอง