หลักสูตร ผู้นำประสิทธิภาพสูง 

Excellence Leadership Programs

ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ” เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด

ดังนั้นหากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้“ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ” มีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงานรวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีมจะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2,) วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดีและสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และมีทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อนำทีมงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้        
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

3.) หัวข้อฝึกอบรม

No.

Topic

Objective

Key Content

1.

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)

 • สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำทีมงานและความคาดหวังจากองค์กรในยุคของการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้
 • ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม
 • ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของผู้นำยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กรทักษะสำคัญของผู้นำยุคใหม่
 • เพื่อก้าวสู่ผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง

2.

ศิลปะการบริหารจัดการทีมงานประสิทธิภาพสูง (Team Management)

 • ศิลปะการบริหารจัดการทีมงานของผู้นำยุใหม่ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
 • การวิเคราะห์ทีมงานประเภทต่างๆเพื่อสนับสนุนสู่ความสำเร็จ
 • เคล็ดลับการบริหารจัดการทีมงานของผู้นำทีมงาน
 • ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจฝึกปฏิบัติ : การบริหารจัดการทีมงานที่มีสไตล์การทำงานแตกต่างกัน

3.

เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน

 • เรียนรู้เทคนิคการมอบหมายงาน กระจายงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การมอบหมายงาน การกระจายงาน และการติดตามงาน§ 
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกปฏิบัติ : การมอบหมายและติดตามงาน

4.

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน (Team Motivation)

 • เรียนรู้เครื่องมือการสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้กับทีมงาน
 • Generation @ Work : ต่างคน ต่างใจจะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี
 • เครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • ฝึกปฏิบัติ : เสริมสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

5.

เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงานเพื่อสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง

 • เรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 • “Coaching” เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง§ 
 • การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
 • การเลือกใช้เครื่องมือ “Coaching” ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

4.) ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ

5.) จำนวน

รุ่นละไม่เกิน 35 ท่าน (เพื่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมสูงสุด)

6.) ระยะเวลา

 • จำนวน 2 วัน·     
 • เวลา 09.00 – 16.30 น.

7.) วิทยากร

อ. ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่

และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

8.) รูปแบบการฝึกอบรม

Workshop / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้

50%

แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา

30%

การบรรยาย

20%

9.) สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

 • เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังสู่การเป็นผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง·     
 • เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้นำเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่บทบาทใหม่·     
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำแนวคิดหลักการเป็นผู้นำที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงานและสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์·     
 • เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต

09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม และงานที่ปรึกษา

Project
Project
Freelance
Business