หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน

HR for non HR

แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน “การบริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงานไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงานการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป ส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ปรับบทบาทไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Business Partner) คอยสนับสนุนระบบและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภา

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR) ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรมรวมทั้งการดูแลรักษา และสร้างความผูกพันธุ์ให้กับผู้บริหารสายงาน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

2.วัตถุประสงค์

2.1เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

2.2เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอน และหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน

สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.3 เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

3.หัวข้อการเรียนรู้

NO.

Topic

Objective

Key Content

1.

กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์”

 • เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคยสนิทสนม  ปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก

สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนก เช่น  กิจกรรมทักทาย, กิจกรรมคนแบบไหนที่องค์กรต้องการ เป็นต้น

2.

ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์

 • เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการคนในโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรคาดหวังจากผู้บริหารสายงาน

หัวข้อ “ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์”

 • ความท้าทายในการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

 • ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย

สาเหตุและวิธีการแก้ไขทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต

 • CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
 • Workshop: เคล็ดลับการผสานพลังระหว่าง HR กับผู้บริหารสายงาน

เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

3.

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

(Recruitment and Selection)

 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงาน สำหรับวางแผน มอบหมายงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานประจำปี พร้อมการให้ Feedback ทีมงานอย่างเป็นระบบ

เรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน”

 • การวางแผนอัตรากำลังคน

(Manpower Planning)

 • การสรรหาพนักงาน(Recruitment)
 • การคัดเลือกพนักงาน(Selection)

Workshop:

การวางแผนอัตรากำลังคน

การสรรหาและคัดเลือกทีมงาน

4.

เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสายงาน (Performance Management)”

 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาและฝึกอบรมยกระดับศักยภาพของทีมงาน

เรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับผู้บริหารสายงาน”  

 • กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่(Performance Management System)
 • การกำหนดเป้าหมาย
 • กำหนดแผนงานและตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การให้ Feedbackพนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

Workshop: การให้ Feedback ทีมงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

5.

เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสายงาน                       (Training & Development)

 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาและฝึกอบรมยกระดับศักยภาพของทีมงาน

เรียนรู้ “เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสายงาน”

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency
 • การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
 • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10
 • การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • Workshop: การวางแผนพัฒนาศักยภาพทีมงาน

6.

เทคนิคการเสริมสร้างความรัก และความผูกพันธุ์ต่อองค์กร

(Employee Engagement)

 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการดูแลรักษา เสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กรให้กับทีมงาน

เรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร”

 • การบริหารความหลากหลายในงาน HR
 • การสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร
 • การจูงใจทีมงานต่าง
 • Generation
 • Workshop :
 • การจูงใจและสร้างความรักและความผูกพันธุ์ให้กับทีมงาน

4.ผู้เข้าได้รับการอบรม

 • ผู้จัดการ/ผู้บริหาร/หัวหน้างาน    
 • จำนวนผู้เข้าอบรมไม่ควรเกิน 30 คน ต่อรุ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5.ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 2 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

6.ผู้เข้าได้รับการอบรม

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

7.รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

8.สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

 • ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ และบทบาทหน้าที่ในการบริหารคนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสายงานตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม และงานที่ปรึกษา

Project
Project
Freelance
Business