หลักสูตร สุดยอดผู้นำเหนือระดับ

 (The Ultimate Leader Program)

ในบทบาทของผู้นำทีมงาน “ผู้บริหาร/ผู้จัดการ”  มีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างและพัฒนาให้ “ผู้บริหาร/ผู้จัดการ” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องงานแล้ว ยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

“หลักสูตร สุดยอดผู้นำเหนือระดับ (The Ultimate Leaders)” เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ  โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้บริหาร/ผู้จัดการ” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผู้บริหาร/ผู้จัดการให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
 • เพื่อพัฒนาผู้บริหาร/ผู้จัดการให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และมีทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อนำทีมงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน  จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง  โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผู้บริหาร/ผู้จัดการให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
 • เพื่อพัฒนาผู้บริหาร/ผู้จัดการให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และมีทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อนำทีมงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน  จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง  โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้

No.

Topic

Objective

Key Content

1.

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง 

(Leadership & Change)

 • เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม
 • ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของผู้นำยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร
 • ทักษะสำคัญของผู้นำยุคใหม่ เพื่อก้าวสู่ผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง

2.

ศิลปะการบริหารจัดการทีมงานประสิทธิภาพสูง

(Team Management)

 • ศิลปะการบริหารจัดการทีมงานของผู้นำยุคใหม่ ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
 • การวิเคราะห์ทีมงานประเภทต่างๆเพื่อสนับสนุนสู่ความสำเร็จ
 • เคล็ดลับการบริหารจัดการทีมงานของผู้นำทีมงาน ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
 • ฝึกปฏิบัติ : การบริหารจัดการทีมงานที่มีสไตล์การทำงานแตกต่างกัน

3.

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

(Team Motivation)

 • เรียนรู้เครื่องมือการสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้กับทีมงาน
 • เครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • ฝึกปฏิบัติ : เสริมสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

4.

เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงานเพื่อสร้างผลงานประสิทธิภาพสูง

(Coaching for high performance team)

 • เรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 • “Coaching” เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง
 • การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
 • การเลือกใช้เครื่องมือ “Coaching” ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังสู่การเป็นผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้นำเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่บทบาทใหม่
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำแนวคิด หลักการเป็นผู้นำที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 2 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture60%
Workshop / Case Study / Role Playing40%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ