Warning: Error while sending QUERY packet. PID=28381 in /home/leader/domains/ultimateleader.co.th/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349
หลักสูตร ผู้นำรุ่นใหม่สร้างได้ -

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ รุ่นใหม่ เพื่อความสำร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

(Leadership Development Programs for Next Generation Leaders)(Training & Follow up)

ในบทบาทของผู้นำ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” มีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างมากเพราะมีหน้าที่ต้องนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทันการณ์กับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์กรจำเป็นจะต้องสร้าง และพัฒนาให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” เป็นผู้นำที่นอกจากจะต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องงานแล้วยังต้องมีทักษะและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นสำหรับการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร

“โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน”

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง รวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสังเกตพฤติกรรม การสร้างความไว้วางใจ การปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้ “ผู้จัดการ/หัวหน้างาน” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาจุดแข็งจุดเด่นของตนเอง และทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น พร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานช่วยเติมเต็มเสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้ 

2.รายละเอียดหัวข้อการบรรยาย

“โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน”

สำหรับกลุ่มผู้จัดการและผู้ช่วยได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อเสริมความรู้ และทักษะการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง 4 ระดับ คือ

 1. องค์กร
 2. หน่วยงาน
 3. ทีมงาน
 4. ตนเอง และให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็นหลักคือ
 • การบริหาร (Management)
 • การพัฒนา (Development)

ทั้งนี้ ในการกำหนดหัวข้อฝึกอบรมจะมุ่งเน้นความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ ที่จำเป็นของผู้นำยุคใหม่ เริ่มจากระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยระหว่างการฝึกอบรมจะมีการอบรมและมอบหมายงานอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เข้าอบรมกำหนดโครงงานที่สนับสนุนทิศทางขององค์กร โดยประมวลความรู้จากการอบรมในโปรแกรมมาใช้งานจริง

Module

Topic

Time

1.

Leadership & Change

1 Day

2.

Strategic Planning & Performance Management

1 Day

3.

Effective Task & Time Management  Techniques

1 Day

4.

Excellent Problem Solving & Decision Making

1 Day

5.

Coaching & Mentoring

1 Day

6.

Smart Communication & Effective Presentation Techniques

1 Day

7.

Project Presentation

1 Day

Total

7 Days

3.รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม

Module 1 : ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership and change)


Total

Information Areas

Description

1.

Objectives

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้ทำงานเชิงรุก เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน และความคาดหวังจากองค์กร
 • เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง

มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม

2.

Course Outline

 • การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
 • ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร
 • ศิลปะการบริหารงาน และบริหารทีมงานของหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะทำให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ

3.

Learning, Delivery, Method and Process

 • Classroom training & Group Coaching

4.

Target Participants

 • 30 Persons/Class

5.

Time

 • 1 DAY

Module 2 : เทคนิคการวางแผนงานและการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning & Performance Management)


Total

Information Areas

Description

1.

Objectives

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านการวางแผนงาน และการบริหารผลงานให้กับหัวหน้างาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารผลงานสมัยใหม่ในขั้นตอนต่างๆ อาทิ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การมอบหมายและติดตามงานและการประเมินผลงานของทีมให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ

2.

Course Outline

 • การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
 • การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ในการทำงาน
 • การวางแผนการทำงาน (Effective Action Planning)
 • การมอบหมายงาน การกระจายงาน และการติดตามงาน (Effective Delegating & Monitoring)
 • การประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

3.

Learning Delivery Method and Process

 • Classroom training & Group Coaching

4.

Target Participants

 • 30 Persons/Class

5.

Time

 • 1 DAY

Module 3 : เทคนิคการสื่อสารประสิทธิภาพสูงเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Smart Communication forSuccess)


Total

Information Areas

Description

1.

Objectives

 • พัฒนาทักษะสำคัญของหัวหน้างานให้มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับทีมงาน รวมทั้งกระบวนการปรับทัศนคติให้ผู้เข้าอบรมรู้จักควบคุมอารมณ์ระหว่างการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
 • พร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ เพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อไป

2.

Course Outline

 • การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคลและการทำงานร่วมกัน     

-ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงาน

-เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style

-แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ

-กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน

ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ

-เมื่อต้องสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ประชุม มอบหมายและติดตามงานเขียนอีเมล์ เป็นต้น

 • เทคนิคการสื่อสารประสิทธิภาพสูง เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ

-การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆของคนทำงานที่ต้องทำเป็นประจำ

-ข้อผิดพลาดในการสื่อสารที่มักเกิดขึ้น

-แนวทางแก้ไขการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.

Learning Delivery Method and Process

 • Classroom training & Group Coaching

4.

Target Participants

 • 30 Persons/Class

5.

Time

 • 1 DAY

Module 4 : เทคนิคการจูงใจทีมงานและการสร้างขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ (Inspiration & Motivation for Success)


Total

Information Areas

Description

1.

Objectives

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานvซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 • เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและตำแหน่งงานได้

2.

Course Outline

 • ศิลปะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับผู้นำยุคใหม่

-ทักษะการบริหารจัดการที่สำคัญสำหรับผู้นำยุคใหม่

-ศิลปะการบริหารทีมงานของผู้นำยุคใหม่ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ

-เครื่องมือการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

-เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงาน

– Generation @ Work : การบริหารทีมงานต่างวัย

-เครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

-กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

ฝึกปฏิบัติ: เสริมสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

3.

Learning Delivery Method and Process

 • Classroom training & Group Coaching

4.

Target Participants

 • 30 Persons/Class

5.

Time

 • 1 DAY

Module 5 : เทคนิคการสอนงาน และการโค้ชชิ่งทีมงาน (Coaching & Mentoring)


Total

Information Areas

Description

1.

Objectives

 • เรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 • สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการเป็นโค้ช ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย

2.

Course Outline

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ “การโค้ชชิ่ง และการสอนงาน”
 • ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “Coach & Mentor” ในองค์กร
 • คุณสมบัติและความสามารถของ “Coach & Mentor” ที่สำคัญ และจำเป็น
 • ฝึกทักษะสำคัญของการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดงาน ปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน
 • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการเป็นโค้ชและพี่เลี่ยง

ได้อย่างเป็นระบบ และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

 • การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการสอนงานและถ่ายทอดงาน

3.

Learning Delivery Method and Process

 • Classroom training & Group Coaching

4.

Target Participants

 • 30 Persons/Class

5.

Time

 • 1 DAY

Module 6 : เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Excellent Problem Solving & Decision Making)


Total

Information Areas

Description

1.

Objectives

ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นวิธีการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
 • การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน

2.

Course Outline

 •  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการ “แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ”

-หัวหน้างานกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงาน

-ทักษะสำคัญในการแก้ไขปัญหาของหัวหน้างาน(การฟัง / การตั้งคำถาม /

การสะท้อนกลับ)

 • กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DMAIC
 • เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

-การแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคการระดมสมอง (BrainstormingTechnique)

-เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

 • การแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นทีมอย่างยั่งยืน
 • การนำเสนอและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆของหัวหน้างาน

3.

Learning Delivery Method and Process

 • Classroom training & Group Coaching

4.

Target Participants

 • 30 Persons/Class

5.

Time

 • 1 DAY

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจหลักการของภาวะผู้นำในการบริหารและการสร้างทีมงาน      
 2. การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Case Study และ Discussion      
 3. ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Workshop      
 4. บูรณาการองค์ความรู้แต่ละวิชาโดย Workshop Group Presentation

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

 1. ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงานกลุ่มศักยภาพสูงที่เตรียมพร้อมขึ้นเป็นหัวหน้างาน      
 2. จำนวน รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

ระยะเวลาอบรม

 • รวม 6 วัน (เรียนเดือนละครั้ง)  
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลการประเมิน

 1. ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ      
 2. ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning)
 3. แบบบูรณาการผ่านการนำเสนอผลงานตาม Job Assignment

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม

แก้ปัญหา

 • ทุกงานมีเป้าหมาย แต่ยังไม่ได้ผลงานตามเป้าที่กำหนด 
 • หัวหน้างานวิ่งแก้ไขปัญหา แต่ไม่พัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
 • ไม่รู้ว่าวิธีการสอนงานแบบ OJT ที่มีประสิทธิภาพ
 • ไม่รู้จะสอนงานอย่างไร

พัฒนา

 • ทักษะการสอนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
 • ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
 • การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้อง/ทีมงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลการทำงานให้ได้ตรงจุด

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ