หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพ

(Professional Manager)

“ผู้จัดการ” เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด

ดังนั้น หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้ “ผู้จัดการ” มีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานขององค์กร/หน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาผู้จัดการหน่วยงาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
 2. เพื่อพัฒนาผู้จัดการหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

รายละเอียดหัวข้อการบรรยาย

การออกแบบหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำและองค์กรในอนาคต จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอ (Expertise Solution) หลักสูตรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จำเป็นต่อการบริหารงานของหัวหน้างานยุคใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการ  / หัวหน้างานอาวุโสที่  เตรียมจะเข้ารับตำแหน่งระดับผู้จัดการ  ในอนาคต

No.

Topic

Objective

Key Content

1.

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง

 • สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการยุคใหม่ และความคาดหวังจากองค์กรในยุคของการเปลี่ยนแปลง.
 • ผู้จัดการยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร

2.

ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

 • เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม
 • ศิลปะการบริหารทีมงานของผู้จัดการยุคใหม่ ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
 • ทักษะการบริหารจัดการที่สำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

3.

ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การมอบหมายงานและการควบคุมงานสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

 • เรียนรู้เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการมอบหมายงานกระจายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารเชิงรุกสำหรับผู้จัดการยุคใหม่
 • การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 • การจูงใจทีมงาน

4.

การให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงาน

 • ส่งเสริมและเพิ่มทักษะการให้ feedback ทีมงานที่เหมาะสม ตลอดจนการติชมอย่างจริงใจ และปรับปรุงผลงานของทีมงาน
 • เทคนิคการชื่นชมอย่างจริงใจ
 • เทคนิคการให้คำแนะนำ Feedback เชิงบวกเพื่อรักษาพฤติกรรมที่ดี
 • เทคนิคการให้คำแนะนำ Feedback เชิงลบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

5.

ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Excellent Problem Solving & Decision Making)

 • การฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน
 • เข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานข้ามสายงานต่างๆในองค์กร
 • กระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงของหัวหน้างานยุคใหม่
 • เทคนิคการสร้างสัมพันธ์เพื่อประสิทธิภาพของงานด้วย 5 ภาษารัก
 • การโน้มน้าวเพื่อสร้างความร่วมมือ
 • เทคนิคการบริหารทีมงานเพื่อทำงานข้ามสายงาน

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่น  ใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 • เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้นำทีมทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้นำเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่บทบาทใหม่
 • นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานประจำวัน ในการบริหารผลงานให้ได้ตามหรือเหนือกว่ามาตรฐาน จากการได้รับการยอมรับมากขึ้นจากลูกน้อง
 • เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้50%
แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา30%
การบรรยาย20%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ