หลักสูตร กลยุทธ์การมัดใจลูกค้า

ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ

(Customer Relation Management & Customer

Experience Management)

หลักสูตร กลยุทธ์การมัดใจลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนากลยุทธ์และสร้างสรรค์วิธีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management) ให้โดนใจและตรงกับความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ (Service Innovation) รวมทั้งสามารถต่อยอดแนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าให้เกิดความประทับใจอย่างเหนือความคาดหวังด้วยการสร้างจุดสัมผัสบริการ (Customer Experience Management) แต่ละจุด Touch point เพื่อยกระดับการบริการของหน่วยงานไปสู่ระดับพรีเมี่ยม

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิควิธีในการพัฒนากลยุทธ์การบริการที่สร้างความประทับใจและตรงกับความต้องการ (Customer Needs) และความคาดหวัง (Expectations) สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 2. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย
 3. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการสร้างจุดสัมผัสบริการด้วย CEM สำหรับเติมเต็มศักยภาพการบริการลูกค้าให้เหนือความคาดหวัง

No

Topic

Objective

Key Content

1.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Ice Breaking)

 • หลอมละลายอัตตา  (ปรับความคิด) หลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคย สนิทสนม

กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น  ระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนก โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบทักทาย เปิดตัวเอง เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ สร้างความรักและความสามัคคี 

2.

ทัศนคติเชิงบวกกับความสำเร็จในงานบริการ

(Service Mindset for Change)

 • เสริมสร้างทัศนคติของการเป็นผู้ให้บริการอย่างดีเลิศ
 • เข้าใจธรรมชาติของลูกค้าและแนวโน้มของลูกค้าในอนาคต
 • กุญแจสำคัญในการบริการลูกค้าให้ประทับใจ (7S for Service Excellence)
 • ทัศนคติเชิงบวก กับ ความสำเร็จในงานบริการ
 • ธรรมชาติของลูกค้าและการบริการที่ตรงกับความคาดหวัง
 • กุญแจสำคัญในการบริการลูกค้าให้ประทับใจ

3.

ออกแบบกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

(Customer Relation Management)

 • เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • พัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย
 • วงจรการบริการลูกค้า (Customer Lifecycle)
 • ลยุทธ์การตลาดที่สร้างคุณค่าที่แตกต่าง CRM & CEM & Branding
 • Case Study กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของหน่วยงานอื่นๆที่น่าสนใจ
 • กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำ CRM
 • กิจกรรม ออกแบบกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

4.

ต่อยอดการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเหนือความคาดหวังด้วย CEM

 • ค้นหาจุดแข็งและเติมเต็มศักยภาพบริการ
 • การสร้างจุดสัมผัสบริการด้วย CEM
 • ถาม – ตอบ จากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 • การสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ๆ
 • เรียนรู้ Case Study ของการออกแบบบริการด้วย CEM กลยุทธ์บริการที่ได้ผลจริง
 • กิจกรรม ระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จุดสัมผัสบริการด้วย CEM

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติต่อการบริการด้วยใจ และเพิ่มทักษะด้านบริการ การเข้าใจลูกค้าและการมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการมากขึ้น
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่เหมาะสมในแบบฉบับของตนเองได้
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถพัฒนาจุดสัมผัสบริการลูกค้า ด้วย CEM ได้ด้วยตนเอง เพื่อต่อยอดการบริการในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

 • ระยะเวลา  1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

การฝึกปฏิบัติและกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)50%
การบรรยายเนื้อหา25%
ฝึกบทบาทสมมุติ25%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ