หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการลูกค้าสำหรับพนักงานขายมืออาชีพ

(Effective Selling Skills & Service Excellence

TechniquesFor Professional PC)

“การขาย” ถือเป็นหัวใจของธุรกิจ ซึ่งการที่จะเป็นนักขายที่เก่งและประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นักขายจะต้องมีการเรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคการขายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย และมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด นอกจากนั้น สิ่งสำคัญของการขายคือ การบริการลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละคนจะมีความต้องการที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นการที่จะตอบสนองความต้องของลูกค้า จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าก่อน จึงจะช่วยให้สามารถบริการลูกค้าได้ตรงตามความคาดหวัง อันจะเป็นผลทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมาใช้บริการซ้ำหรือซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นหลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า สำหรับพนักงานขายมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่เปิดมุมมองการขายและการบริการที่เปรียบเสมือนการถอดหมวก “พนักงานผู้ให้บริการ” มาสวมหมวก “ลูกค้า”  แทน  ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการขายสินค้า เกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทักษะ และพฤติกรรมการทำงานเพื่อองค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการขาย รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการขายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย
 • พื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและเห็นความสำคัญ คุณประโยชน์ในการพัฒนาการบริการ เข้าใจ รับฟัง และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในมุมมองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการขายและการให้บริการลูกค้าได้ และหาแนวทางการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย / กิจกรรม

1.) สร้างความสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม)

กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคยสนิทสนม  ปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  เช่น  กิจกรรมทักทาย สวัสดีนานาชาติ กิจกรรมคนแบบไหนที่องค์กรต้องการ เป็นต้น

2.) เสริมสร้างเทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้า (Service Excellence for Customer Engagement)

ฝึกปฏิบัติการบริการลูกค้า พร้อมให้เทคนิค / ความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากร เน้นการเรียนรู้ลูกค้า และทำความเข้าใจลูกค้า

เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเลิศ

 • เปิดมุมมองการบริการในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้รับบริการ”
 • เรียนรู้ธรรมชาติของลูกค้าและบริการที่ได้ใจ
 • กุญแจสำคัญในการบริการลูกค้าให้ประทับใจ   (7S for Service Excellence)
 • การสื่อสารในงานขายและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจ
 • เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

3.) ฝึกทักษะการขายอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคนิค “MAGIC”

วิทยากรจะอธิบายถึงขั้นตอนในการขายอย่างมืออาชีพแบบง่ายๆ ใช้ได้จริง ด้วยเทคนิค “MAGIC”

 • M = MEET / พบกัน เรียนรู้วิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ว่าได้เข้ามาในร้านค้าที่เหมาะสม และเจอพนักงานขายที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้, การเรียนรู้ประเภทของลูกค้า
 • A = ASK / ถามความต้องการ เรียนรู้วิธีการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเข้าใจความต้องการของเขา รวมทั้งฝึกทักษะในการตั้งคำถาม และการฟังอย่างตั้งใจ โดยใช้บทบาทสมมติที่วิทยากรกำหนดให้ และบทบาทสมมติที่เป็นเรื่องจริง
 • G = GIVE / ให้คำแนะนำ/นำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการ เรียนรู้ถึงวิธีการให้คำแนะนำ/นำเสนอสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยใช้หลักของ

– Feature

– Advantage

– Benefit

โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกการสร้าง FAB ของผลิตภัณฑ์จริงของผู้เข้าสัมมนา และฝึกบทบาทสมมติในการนำไปใช้ด้วย

I = INSPIRE / จูงใจให้ซื้อสินค้า เรียนรู้ถึงความสำคัญ และลักษณะของประโยคกระตุ้นความสนใจ และจูงใจให้ซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าแต่ละประเภท โดยผู้เรียนจะฝึกการสร้างประโยคกระตุ้นความสนใจสำหรับสินค้าจริงของเรา

 • C = Close / ปิดการขาย เรียนรู้ถึงเรื่องการจับสัญญาณ คำถามที่แสดงว่าลูกค้ากำลังจะซื้อสินค้า เพื่อปิดการขาย รวมถึงวิธีการต่างๆที่ใช้ในการปิดการขายได้อย่างง่ายดาย

4.) ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการขายและการบริการ สำหรับพนักงานขาย

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการขาย รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการขายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย
 • ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและเห็นความสำคัญ คุณประโยชน์ในการพัฒนาการบริการ เข้าใจ รับฟัง และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในมุมมองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • ผู้เข้าอบรม สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการขายและการให้บริการลูกค้าได้ และหาแนวทางปิดการขายเพื่อเพิ่มยอดขายได้

ระยะเวลา

ระยะเวลา 1 วัน  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

การบรรยายให้ความรู้50%
กิจกรรมประกอบการเรียนรู้30%
กรณีตัวอย่าง20%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ