หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการที่เหนือชั้น

(Service Innovation & Service Coaching)

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการที่เหนือชั้นและการสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Innovation & Service Coaching)” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการสอนงานและโค้ชชิ่งทีมงานให้มีพฤติกรรมการบริการให้โดนใจและตรงกับความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ (Service Innovation) รวมทั้งสามารถต่อยอดแนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าให้เกิดความประทับใจอย่างเหนือความคาดหวังด้วยการสร้างจุดสัมผัสบริการ (Customer Experience Management) แต่ละจุด Touch point เพื่อยกระดับการบริการของหน่วยงานไปสู่ระดับพรีเมี่ยม

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิควิธีในการพัฒนากลยุทธ์การบริการที่สร้างความประทับใจและตรงกับความต้องการ (Customer Needs) และความคาดหวัง (Expectations) สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมพฤติกรรมการบริการ และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดี
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการโค้ช ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย

เนื้อหาหลัก

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.1 การออกแบบกลยุทธ์การบริการและสร้างสรรค์งานบริการที่เหนือชั้น (Service Innovation)

 • ทัศนคติของการเป็นผู้ให้บริการอย่างดีเลิศ
 • เข้าใจธรรมชาติของลูกค้าและแนวโน้มของลูกค้าในอนาคต
 • กุญแจสำคัญในการบริการลูกค้าให้ประทับใจ  (7S for Service Excellence)
 • การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อสร้างความสุขและสนุกในงานบริการ
 • ทัศนคติต่องานบริการที่ดีจะทำให้ลูกค้าประทับใจและจงรักภักดีกับองค์กร
 • เทคนิคการพัฒนากลยุทธ์การบริการที่สร้างความประทับใจและตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

1.2 การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเหนือความคาดหวัง

 • เรียนรู้วงจรการบริการลูกค้า (Customer Lifecycle)
 • ค้นหาจุดแข็งและเติมเต็มศักยภาพบริการ
 • การสร้างจุดสัมผัสบริการด้วย CEM
 • เรียนรู้ Case Study ของการออกแบบบริการด้วย CEM กลยุทธ์บริการที่ได้ผลจริง
 • กิจกรรม ระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จุดสัมผัสบริการด้วย CEM

1.3 การสร้างวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) 

 • วัฒนธรรมการบริการกับความยั่งยืนของธุรกิจ
 • เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการบริการในหน่วยงาน
 • แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศภายในองค์กรเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

1.4 เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงานเพื่อสร้างทีมบริการมืออาชีพ

 • Coaching” เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ “Coaching” 
 • ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “การเป็นโค้ช” ในองค์กร
 • คุณสมบัติและความสามารถของ “Coach” ที่สำคัญและจำเป็น
 • การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
 • ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการโค้ชในแต่สถานการณ์ (Case Study ที่มักเกิดขึ้นจริง)
 • ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ช ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพฤติกรรมการบริการของทีมงาน
 • ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการโค้ชทีมงานในแต่สถานการณ์ (Case Study ที่มักเกิดขึ้นจริง)

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทัศนคติ (Attitude) ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์การบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถพัฒนากลยุทธ์การบริการที่สร้างความประทับใจและตรงกับความต้องการ (Customer Needs) และความคาดหวัง (Expectations) สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการโค้ชชิ่งทีมงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริการให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานได้

ระยะเวลา

 • ระยะเวลา  1 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

การฝึกปฎบัติและกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)50%
ฝึกบทบาทสมมุติ รับFeedBack25%
การบรรยายเนื้อหา25%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ