SERVICES

บริการฝึกอบรมและพัฒนาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ด้วยการออกแบบเนื้อหาและวิธีการ

ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือปัญหาและข้อจำกัดของแต่ละองค์กร


OUR SERVICES

THE ULTIMATE LEADER

เราคือ “บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับ” ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ และการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารจากหลากหลายธุรกิจ ประกอบกับต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นำที่ออกแบบให้เหมาะสมกับ Competency ของผู้บริหารแต่ละระดับ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนไทยอย่างเป็นระบบด้วย “The Ultimate Leadership Development Model”

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา