หลักสูตร ก้าวสู่หัวหน้างานประสิทธิภาพสูง

(Smart Supervisor)

“หัวหน้างาน” เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด

ดังนั้น หากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้ “หัวหน้างาน” มีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงานรวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีมจะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน
 • พนักงานที่เตรียมจะเข้ารับตำแหน่งระดับหัวหน้างานในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดีและสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
 3. เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

รายละเอียดหัวข้อการบรรยาย

การออกแบบหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำและองค์กรในอนาคต หลักสูตรนี้จึงมีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จำเป็นต่อการบริหารงานของหัวหน้างาน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

No.

Topic

Objective

Key Content

1.

ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง

(Leadership in High Performance Team)

 • สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและความคาดหวังจากองค์กร
 • เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม
 • หัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร
 • ศิลปะการบริหารทีมงานของหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
 • ทักษะการบริหารจัดการที่สำคัญ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

2.

ทักษะการวางแผนการทำงานและควบคุมคุณภาพของงาน

(Planning & Control quality of work)

 • เรียนรู้เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการมอบหมายงาน กระจายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวคิดหลักการและวิธีการในการวางแผนงานและควบคุมคุณภาพของงาน
 • การวางแผนและการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 • การมอบหมายงาน การกระจายงาน และการติดตามงาน
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.

ทักษะการบริหารงาน และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Task & Time Management)

 • เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • เวลากับความสำเร็จในการทำงาน
 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 • วิธีจัดการ บริหารเวลา และการวางแผนการทำงาน เมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัด
 • ฝึกปฏิบัติวางแผนเวลาและจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน

4.

ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Excellent Problem Solving & Decision Making)

 • ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DMAIC
 • เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • การนำเสนอและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆของหัวหน้างาน

5.

ทักษะการสื่อสารและการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Assertive communication & Running Great Team Meetings)

 • เรียนรู้และพัฒนาทักษะสื่อสารและการประชุมทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์
 • เทคนิคการสื่อสารและประชุมทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลของงานที่มีประสิทธิผล

6.

เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้นำยุคใหม่

(Coaching & Mentoring)

 • เรียนรู้บทบาทของผู้นำทีม สามารถแสดงบทบาทผู้นำทีมงาน ที่สามารถสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • ฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ  เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน และการทำงานข้ามสายงานต่างๆ ในองค์กร
 • กระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงของหัวหน้างานยุคใหม่
 • เครื่องมือการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคการสอนงานและถ่ายทอดงาน
 • กุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม

แก้ปัญหา

 • ทุกงานมีเป้าหมาย แต่ยังไม่ได้ผลงานตามเป้าที่กำหนด 
 • หัวหน้างานวิ่งแก้ไขปัญหา แต่ไม่พัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
 • ไม่รู้ว่าวิธีการสอนงานแบบ OJT ที่มีประสิทธิภาพ
 • ไม่รู้จะสอนงานอย่างไร

พัฒนา

 • ทักษะการสอนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
 • ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
 • การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้อง/ทีมงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลการทำงานให้ได้ตรงจุด

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้50%
แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา30%
การบรรยาย20%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ