โปรแกรมพัฒนา

ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

Strategic Performance

Management Programs

(Build up Core Values for Business Sustainability)

หลักสูตร Build up Core Value for Business Sustainability เป็นหลักสูตร สำคัญที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 • มีความเข้าใจและตระหนักถึง “ที่มาและประโยชน์” ของ Core Values ของบริษัท
 • ได้คำนิยามและรายละเอียดพฤติกรรมของ Core Values สำหรับใช้ในการปลูกฝังให้กับพนักงานเพื่อขับเคลื่อนให่ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ผู้บริหารมีพฤติกรรมสะท้อน Core Values” ตามบทบาทของแต่ละคนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในสายงาน
(Strategic Performance
Management)

หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทำงานด้าน การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ให้กับผู้บริหารสายงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและลักษณะงานของตำแหน่งงน
 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือบริหารผลงานประเภทต่างๆ เช่น BSC, KPIs ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
(Smart Goal Setting & Effective KPIs for Success)

หลักสูตร “เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ” มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายผลงาน การกำหนดตัวชี้วัดการทำงาน และการวางแผนการทำงานระดับบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ

 • ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตั้งเป้าหมายผลงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าสัมมนามีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective Delegation and Follow-up)

การที่จะบริหารงานและบริหารคนภายในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น หัวหน้างานจะต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน การสร้างแรงจูงใจ การวางแผนงาน การมอบหมายและติดตามผลงาน รวมทั้งจะต้องสามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของตำแหน่งงาน ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการมอบหมายและติดตามงานไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการผลงานของทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและตำแหน่งงานได้
(Performance Feedback Techniques)

หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน” ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน

 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการประเมินผลทดลองงาน การประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินผลทดลองงาน การประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงานไป Implement  ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ 
(Coaching for High Performance Team) 

หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance Team) เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 • ทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
 • ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
 • การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลการทำงานให้ได้ตรงจุด
 • แก้ปัญหาทุกงานมีเป้าหมาย แต่ยังไม่ได้ผลงานตามเป้าที่กำหนด
 • แก้ปัญหาหัวหน้างานวิ่งแก้ไขปัญหา แต่ไม่พัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
 • แก้ปัญหาไม่รู้ว่า จะพัฒนาอะไรลูกน้อง
 • แก้ปัญหาไม่รู้จะพัฒนาลูกน้องอย่างไร

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ