หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Delegation and Follow-up)

การที่จะบริหารงานและบริหารคนภายในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น หัวหน้างานจะต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน การสร้างแรงจูงใจ การวางแผนงาน การมอบหมายและติดตามผลงาน รวมทั้งจะต้องสามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของตำแหน่งงาน ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การเรียนรู้หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทีมงาน การมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการสอนงานทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้ และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการมอบหมายและติดตามงานไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการผลงานของทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและตำแหน่งงานได้

หัวข้อการบรรยาย

 1. ศิลปะการจัดการทีมงานประสิทธิภาพสูง

2 เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

 • ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย การวางแผนการปฏิบัติงาน การมอบหมายและติดตามงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคหลักในการมอบหมายและติดตามงานที่มักเกิดขึ้นของหัวหน้างาน
 • เรียนรู้พฤติกรรมของคนที่แตกต่างกัน…จุดเริ่มต้นของการมอบหมายและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการและขั้นตอนของการมอบหมายและติดตามงานที่ดี
 • เคล็ดลับสำคัญสู่ความสำเร็จในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพa

3 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

4 เทคนิคการสอนงานและโค้ชชิ่งทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดกิจกรรม

No

Topic

Objective

Key Content

1

ศิลปะการบริหารจัดการทีมงานประสิทธิภาพสูง(Team Management)

ศิลปะการบริหารจัดการทีมงานของผู้นำยุคใหม่ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ

 • การวิเคราะห์ทีมงานประเภทต่างๆเพื่อสนับสนุนสู่ความสำเร็จ
 • เคล็ดลับการบริหารจัดการทีมงานของผู้นำทีมงาน ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
 • ฝึกปฏิบัติ : การบริหารจัดการทีมงานที่มีสไตล์การทำงานแตกต่างกัน

2

เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการมอบหมาย และติดตามงานไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการผลงานของทีมงาน

 • ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย การวางแผนการปฏิบัติงาน  การมอบหมายและติดตามงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคหลักในการมอบหมายและติดตามงานที่มักเกิดขึ้นของหัวหน้างาน 
 • กระบวนการและขั้นตอนของการมอบหมายและติดตามงานที่ดี
 • ฝึกปฏิบัติ : การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

(Team Motivation)

เรียนรู้เครื่องมือการสร้างแรงจูงใจ และแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้กับทีมงาน

 • เครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
 • ฝึกปฏิบัติ : เสริมสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

4

เทคนิคการสอนงานและโค้ชชิ่งทีมงาน

เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

(Team Development)

เรียนรู้บทบาทของผู้นำทีมสามารถ แสดงบทบาทผู้นำทีมงาน ที่สามารถสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

 • เครื่องมือการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคการสอนงาน และถ่ายทอดงาน
 • ฝึกปฏิบัติ:การสอนงานทีมงานประสิทธิภาพสูง

*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้เข้าอบรมสามารถติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานได้ตามเป้าหมาย 

ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลา

 • 1 วัน
 • เวลา 9.00 – 16.00 น. Workshop / Case Study / Role Playing

ผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 • ผู้สนใจเกี่ยวกับทักษะการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture60%
workshop / Case Study / Role Playing40%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ