หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ

(Train the Professional Trainer)

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรขององค์กรถึงจะได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง และตรงกับเนื้อหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร การใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรง

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Professional Trainer) นี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับวิทยากรภายในองค์กรให้มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกัน มีไหวพริบที่ดี และเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่จะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้

 1. ผู้เข้าอบรมจะสามารถสร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 2. ผู้เข้าอบรมจะรู้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรสู่มืออาชีพ
 3. องค์กรจะได้พนักงานที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย

Day 1

Time

Topic

Objective

Key Content

09.00-09.20น

Project Overview


กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์(Ice Breaking) 

 • เปิดการฝึกอบรม

 • กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก 
 • สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนก 
 • ปรับทัศนคติ เพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
 • แนะนำหลักสูตร วิทยากรและความคาดหวังของหลักสูตร

 • กิจกรรมทักทาย สวัสดีนานาชาติ กิจกรรมคนแบบไหนที่องค์กรต้องการ เป็นต้น

09.20-10.30น

Pre-test : ฝึกปฏิบัติการสอน

 • ฝึกปฏิบัติการสอน เพื่อประเมินศักยภาพการสอน/นำเสนอของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนเข้าสู่เนื้อหาสำคัญ
 • Pre-Test การสอน คนละ 3 – 5 นาที คนละ 1 รอบ
 • รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆจากวิทยากร 

10.30-

10.45น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00น

บทบาทและความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรภายในองค์กร

 • เข้าใจบทบาทของการเป็นวิทยากรภายในองค์กร และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
 • คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
 • บทบาทของวิทยากรภายในส่งผลต่อความสำเร็จของใครบ้าง
 • จุดแข็งของวิทยากรภายในที่ควรมีและจำเป็นต้องมี

12.00-13.00น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30น

เคล็ดลับสำคัญในการก้าวสู่วิทยากรมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ

 • เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับการเป็นวิทยากรมือใหม่
 • ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
 • วิทยากรภายในต้องทำอะไรบ้าง
 • การเตรียมความพร้อมของวิทยากร

14.30-14.45น

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00น

เทคนิคการออกแบบ และวางแผนหลักสูตรการสอน

 • เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนอย่างมืออาชีพ
 • หลักการและขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
 • ฝึกปฏิบัติ : การออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนของตนเอง
 • รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆจากวิทยากร

หัวข้อการบรรยาย

Day 2

Time

Topic

Objective

Key Content

09.00-10.30น

เทคนิคการจัดทำสื่อประกอบการสอน

 • เรียนรู้เทคนิคการจัดทำสื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อประกอบการสอนของตนเองให้น่าสนใจ
 • การจัดทำสื่อ Power point ประกอบการสอนอย่างมืออาชีพ
 • ตัวอย่างสื่อประกอบการสอนอื่นๆของวิทยากรยุคใหม่
 • กิจกรรมฝึกปฏิบัติ : จัดทำสื่อประกอบการสอนของตนเอง (Power point)
 • รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆจากวิทยากร

10.30-

10.45น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00น

เทคนิคการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

 • เรียนรู้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Context) เชื่อมโยงเนื้อหา (Content) ให้น่าสนใจ
 • เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • การใช้เกมส์ และกิจกรรมในการฝึกอบรม
 • กิจกรรมฝึกปฏิบัติ : การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

12.00-13.00น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30น

เคล็ดลับสำคัญของวิทยากรยุคใหม่ เพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิผล

 • เรียนรู้เคล็ดลับสำคัญของวิทยากรยุคใหม่ เพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง การใช้ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
 • เทคนิคการเล่าเรื่องของวิทยากร
 • เทคนิคการตอบคำถาม และการตั้งคำถามกับผู้เรียน
 • เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
 • เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียน

14.30-14.45น

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00น

Post-test : ฝึกปฏิบัติการสอน

 • เพื่อฝึกปฏิบัติการสอนจริงให้เกิดความชำนาญและมีความมั่นใจ
 • Post-Test การสอน คนละ 10 นาที คนละ 1 รอบ
 • รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆจากวิทยากร และเพื่อนๆที่เข้าฝึกอบรม

16.00น.

ปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร
 2. ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 3. วิทยากรที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพให้กับตนเอง

การประเมินผล

 • ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ
 • ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) แบบบูรณาการผ่านการนำเสนอผลงานตาม Job 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 2 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการฝึกปฏิบัติจริง

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

ทฤษฎี40%
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม30%
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการฝึกปฎิบัติจริง30%

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้ผ่านการอบรมมีความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตรการสอน การเตรียมการสอน การถ่ายทอดความรู้ และการบริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้ผ่านการอบรมจะรู้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรสู่มืออาชีพ

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ