หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น พี่เลี้ยงมืออาชีพ

Being an Excellence Mentor :

How to Help The Beginner Success

เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “พี่เลี้ยง” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพี่เลี้ยงด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยง” และพัฒนาตนเองให้เป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบพี่เลี้ยงที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การ Implement ระบบพี่เลี้ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และความสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง
 2. มีความภาคภูมิใจ ความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยง” และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 3. มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเป็น “พี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ” เช่น ทักษะการเป็นที่ปรึกษา ทักษะการให้ Feedback และทักษะการสอนงาน เป็นต้น

หัวข้อบรรยาย

 1. ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “พี่เลี้ยง” ในองค์กร
 2. ความสำคัญและประโยชน์ของการเป็นพี่เลี้ยง
 3. คุณสมบัติของพี่เลี้ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 4. Competency ที่สำคัญและจำเป็นของพี่เลี้ยง
 5. เทคนิคการพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการเป็นที่ปรึกษาที่ดี
 • ทักษะการให้ Feedback
 • ทักษะการสอนงาน
 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจ

6 ฝึกปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษาและการสอนงาน

7 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

8 ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ

*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Activity / Workshop

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Activity 1 : สร้างสายสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จ

 • วิทยากรจะใช้กิจกรรมเพื่อหล่อหลอมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดความเป็นตัวตนของตัวเอง พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Mentoring ร่วมกัน
 • ความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้
 • ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

Workshop 2 : เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น จุดเริ่มต้นของการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ

 • วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบประเมิน เพื่อการรู้จักตัวตนของตนเอง และศักยภาพในการบริหารจัดการผู้อื่นของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน
 • รู้จักตัวตนของตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยมุมมองของตนเอง
 • ทราบถึงศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการผู้อื่นจากมุมมองของตนเอง

Workshop 3 : เมื่อต้องเล่นบทพี่เลี้ยง

 • วิทยากรจะอธิบายเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการ Mentoring
 • การสร้างความสัมพันธ์
 • การสร้างศรัทธาและความไว้วางใจ
 • การเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

Workshop 4 : เรียนรู้…เครื่องมือการเป็นพี่เลี้ยงประสิทธิภาพสูง

 • วิทยากรจะแนะนำเครื่องมือ “Mentoring” และการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)
 • การเลือกใช้เครื่องมือ “Mentoring” และการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)
 • การให้คำปรึกษาแนะนำ
 • การสอนงานด้วย OJT
 • การให้ Feedback
 • การสร้างแรงจูงใจ

Workshop 5 : นี่แหละ…แผนการเป็นพี่เลี้ยงของฉัน

 • ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการดำเนินการจัดทำแผนการเป็นพี่เลี้ยง ให้สอดคล้องตรงตามประเด็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนา สำหรับน้องแต่ละท่าน
 • แผนการเป็นพี่เลี้ยง แต่ละท่าน และดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเหมาะสม

Workshop 6 : ช่วงเวลาสำคัญ..กับการเปลี่ยนแปลง

 • วิทยากรจะสร้างความตระหนักรู้และความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการนำ Plan ไปปฏิบัติจริง และกำหนดกระบวนการในการติดตามกระบวนการต่อไป และผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน
 • การติดตามผลการปฏิบัติตาม Plan
 • การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับน้อง

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลา

 • 2 วัน
 • เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน /

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ และผู้ที่สนใจ

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ