หลักสูตร การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

(Build up Core Values for Business Sustainability)

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงานการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงานโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของตนเองและส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร นอกจากนั้นแล้ว คนทำงานยังต้องมีค่านิยมองค์กร หรือ Core Values ที่ทุกคนในองค์กรต้องมีเหมือนกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการทำงานร่วมกัน

ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Build up Core Value for Business Sustainability เป็นหลักสูตรสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งกลยุทธ์การปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับพนักงานในทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแสดงพฤติกรรมการทำงานตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างองค์กรที่เป็นสุขและสร้างความสำเร็จแก่ บมจ.ธนูลักษณ์ ได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจและตระหนักถึง “ที่มาและประโยชน์” ของ Core Values ขององค์กร 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดการยอมรับ Core Values ขององค์กรและนำมาปรับใช้ในการทำงานของตนเอง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้ชีวิตการทำงานและ “มีพฤติกรรมสะท้อน Core Values” ตามบทบาทของแต่ละคน

รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม

No.

Topic

Objective

Key Content

1.

ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าห้องสัมมนากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

  • กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดง ออก เปิดใจเพื่อที่จะเข้า สู่แนวคิดความสำคัญของการ Workshop เพื่อกำหนด Core Values
  • กิจกรรม Ice Breaking

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และ การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

  • มีความเข้าใจและตระหนักถึง “ที่มาและประโยชน์” ของ Core Values ของบริษัท 
  • ได้คำนิยามและรายละเอียดพฤติกรรมของ Core Values สำหรับใช้ในการปลูกฝังให้กับพนักงานเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
  • ผู้บริหารมีพฤติกรรมสะท้อน Core Values” ตามบทบาทของแต่ละคน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในสายงาน 

ระยะเวลา

1 วัน (เวลา 09.00 – 16.30 น.)

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

เกมส์ / กิจกรรมประกอบการเรียนรู้50%
แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา30%
การบรรยาย20%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ