หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

Coaching for High Performance Team

หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance Team) เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “โค้ช” มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโค้ชชิ่งและกระบวนการสอนงานรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ช ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการโค้ช ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย

หัวข้อบรรยาย

1 “Coaching” เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ “Coaching” 
 • ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “การเป็นโค้ช” ในองค์กร
 • คุณสมบัติและความสามารถของ “Coach” ที่สำคัญและจำเป็น

2 “การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

3 การเลือกใช้เครื่องมือ “Coaching” ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

 • เทคนิคการโค้ชชิ่ง
 • ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการโค้ชในแต่สถานการณ์ (Case Study ที่มักเกิดขึ้นจริง)
 • เทคนิคการสอนงานด้วยเทคนิค OJT
 • ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการสอนงานด้วยเทคนิค OJT แก่ทีมงาน
 • เทคนิคการให้คำปรึกษา
 • ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน

4 ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง

*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Activity และ Workshop สำหรับการฝึกอบรม

Activity / Workshop

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Activity 1 : สร้างสายสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จ

 • วิทยากรจะใช้กิจกรรมเพื่อหล่อหลอมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดความเป็นตัวตนของตัวเอง พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Coaching ร่วมกัน
 • ความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้
 • ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

Activity 2 : เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น จุดเริ่มต้นของการโค้ชมืออาชีพ

 • วิทยากรจะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบประเมิน เพื่อการรู้จักตัวตนของตนเอง และศักยภาพในการบริหารจัดการผู้อื่นของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน ด้วย DISC
 • รู้จักตัวตนของตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยมุมมองของตนเอง
 • ทราบถึงศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการผู้อื่นจากมุมมองของตนเอง

Activity 3 : เมื่อต้องเล่นบทโค้ช

 • วิทยากรจะอธิบายวิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่คัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการโค้ช สำหรับประเด็นที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาของ Coachee แต่ละท่าน
 • ประเด็นความจำเป็นซึ่งจะต้องพัฒนา สำหรับ Coachee แต่ละคน

Workshop 1 : เรียนรู้…เครื่องมือการโค้ชประสิทธิภาพสูง

 • วิทยากรจะแนะนำเครื่องมือ “Coaching” และการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

การเลือกใช้เครื่องมือ “Coaching” และการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

 • การโค้ชชิ่ง
 • การสอนงานด้วย OJT
 • การเป็นที่ปรึกษา

Workshop 2 : นี่แหละ…แผนการโค้ช/พี่เลี้ยงของฉัน

 • ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการดำเนินการจัดทำแผนการโค้ชเพื่อสร้างผลงานสำหรับ Coachee ให้สอดคล้องตรงตามประเด็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนา สำหรับ Coachee แต่ละท่าน
 • แผนการโค้ช/พี่เลี้ยง ของ Coach แต่ละท่าน สำหรับ Coachee และดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเหมาะสม

Workshop 3 : ช่วงเวลาสำคัญ..กับการเปลี่ยนแปลง

 • วิทยากรจะสร้างความตระหนักรู้และความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการนำโค้ช Plan ไปปฏิบัติจริง และกำหนดกระบวนการในการติดตามกระบวนการต่อไป และผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน
 • การติดตามผลการปฏิบัติตาม Coach Plan
 • การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับ Coachee

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

แก้ปัญหา

 • ทุกงานมีเป้าหมาย แต่ยังไม่ได้ผลงานตามเป้าที่กำหนด
 • หัวหน้างานวิ่งแก้ไขปัญหา แต่ไม่พัฒนาศักยภาพของลูกน้อง
 • ไม่รู้ว่า จะพัฒนาอะไรลูกน้อง
 • ไม่รู้จะพัฒนาลูกน้องอย่างไร?
 • Workshop / Case Study / Role Playing

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ทักษะการโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
 • ผลของงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
 • การวิเคราะห์ศักยภาพของลูกน้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลการทำงานให้ได้ตรงจุด

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 • ผู้สนใจเกี่ยวกับทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

 • 2 วัน
 • เวลา 9.00 – 16.00 น.

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture60%
Workshop / Case Study / Role Playing40%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ