หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Time Management)

“เวลา” นับว่ามีความสำคัญกับคนทำงานอย่างเรามาก แต่คนส่วนมากมักจะประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและมักให้เหตุผลว่า “ไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก”  ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง รู้จักการวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยในการบริหารเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้งานที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

“หลักสูตร เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานสู่ความสำเร็จ” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน เรียนรู้เครื่องมือช่วยในการบริหารเวลา และเสริมสร้างทักษะการบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร/หัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด และผลงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้าและทีมงาน รวมทั้ง สามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

หัวข้อการอบรม

No

Topic

Objective

Key Content

1.

เวลากับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

 • เรียนรู้ ปัญหาและผลกระทบจากจัดลำดับความสำคัญของงานที่ขาดประสิทธิภาพ
 • ปรับวิธีคิดและวิธีการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบ

เวลากับความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

 • คุณค่าของเวลา กับ ความสำเร็จของงาน
 • การวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการทำงาน
 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสมของคนทำงาน
 • สาเหตุหลักของคนทำงานที่บริหารเวลาไม่มีประสิทธิภาพ
 • สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย เคล็ดลับการบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • กิจกรรม : วิเคราะห์ปัญหาในการบริหารเวลา

2.

การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

 • เรียนรู้ เครื่องมือช่วยในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้ เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
 • การสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
 • เทคนิคการจัดสรรเวลา
 • เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • เทคนิคการป้องกันการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
 • ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาในการทำงาน
 • ฝึกปฏิบัติ: การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน

3.

การวางแผนการทำงาน เพื่อความสำเร็จของงาน

 • เรียนรู้ เครื่องมือการวางแผนการทำงาน เมื่อได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความสำเร็จของงาน
 • เรียนรู้ เทคนิคการติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

เทคนิคการวางแผนการทำงานเมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัด

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานแต่ละประเภทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกปฏิบัติ : การวางแผนงานและติดตามงานกับผู้เกี่ยวข้อง

4.

เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

 • เรียนรู้เคล็ดลับการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและทีมงาน มีความเห็นอกเห็นใจ รับฟังปัญหา และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน

เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

 • เปิดใจ
 • รับฟัง
 • เห็นอก เห็นใจ
 • ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับงานตามความเร่งด่วนและจำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จในเวลาที่กำหนด และผลงานมีคุณภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของงานและสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 1 วัน 
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

บรรยายประกอบกิจกรรมกลุ่ม50%
ฝึกปฏิบัติ25%
กรณีศึกษา25%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ