หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน

(HR for Line Manager)

แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน “การบริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป ส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ปรับบทบาทไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Business Partner) คอยสนับสนุนระบบและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR) ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้งการดูแลรักษาและสร้างความผูกพันธุ์ให้กับผู้บริหารสายงาน ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน สำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

หัวข้อการเรียนรู้

No

Topic

Objective

Key Content

1.

กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์”

 • เพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคยสนิทสนม  ปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนก เช่น  กิจกรรมทักทาย, กิจกรรมคนแบบไหนที่องค์กรต้องการ เป็นต้น

2.

ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์

 • เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการคนในโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรคาดหวังจากผู้บริหารสายงาน

หัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์

 • ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
 • ปัญหาด้านการบริหารคนที่เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไขทิศทางและกระแสการบริหารคนในปัจจุบันและอนาคต
 • CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
 • Workshop : เคล็ดลับการผสานพลังระหว่าง HR กับผู้บริหารสายงาน เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

3.

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

(Recruitment and Selection)

 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกทีมงานประสิทธิภาพสูงให้ได้คนดีและคนเก่งเข้าร่วมทีม

เรียนรู้หัวข้อ เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

 • การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
 • การสรรหาพนักงาน (Recruitment)
 • การคัดเลือกพนักงาน (Selection)
 • Workshop : การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาและคัดเลือกทีมงาน

4.

เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

(Performance Management)

 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงาน สำหรับวางแผน มอบหมายงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานประจำปี พร้อมการให้ Feedback ทีมงานอย่างเป็นระบบ

เรียนรู้หัวข้อ “เทคนิคการบริหารผลงานสำหรับผู้บริหารสายงาน

 • กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Performance Management System)
 • การกำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนงานและตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
 • Workshop: การให้ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

5.

เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสายงาน                       (Training & Development)

 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาและฝึกอบรมยกระดับศักยภาพของทีมงาน

เรียนรู้หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสายงาน 

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถหรือ Competency
 • การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
 • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ 70 : 20 : 10
 • การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • Workshop : การวางแผนพัฒนาศักยภาพทีมงาน

6.

เทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร

(Employee Engagement)

 • เพื่อเรียนรู้เครื่องมือการดูแลรักษา เสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กรให้กับทีมงาน

เรียนรู้หัวข้อ เทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร

 • การบริหารความหลากหลายในงาน HR
 • การสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร
 • การจูงใจทีมงานต่าง Generation
 • Workshop : การจูงใจและสร้างความรักและความผูกพันธุ์ให้กับทีมงาน

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการบริหารคนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสายงานตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 2 วัน 
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย40%
Workshop /  กิจกรรมการเรียนรู้30%
แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา30%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ