เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานสู่ความสำเร็จ 

(Inspiration to Success)

ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายต่างๆเข้ามาในชีวิต หลายๆครั้งที่เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเอง ได้เห็นศักยภาพดีๆ คุณค่าดีๆ ในตัวเอง ที่มีบางครั้ง เรามองความสิ่งดีๆในชีวิตไป หลักสูตรนี้จะช่วยให้เราได้เห็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตที่มีความหมาย ที่มีคุณค่า ให้พลัง ให้เราก้าวเดินได้อย่างแข็งแรง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารภาษาที่สร้างคุณค่า สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ที่สามารถสร้างสุขให้ตัวเองและคนรอบข้างได้ทุกๆวัน

หลักสูตรนี้ เหมาะสมกับพนักงานทุกๆคน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้มองเห็นตัวเอง ได้มองเห็นคุณค่าดีๆ ของตัวเอง พร้อมทั้งยังสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และมีความสุขได้ทุกๆจังหวะของชีวิต ด้วยความสำคัญของการรู้จักตัวเอง คุณค่าของตัวเอง และรู้จักคนอื่น หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ ผู้เข้าอบรมมีพื้นที่ปลอดภัย สุขใจเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการคนอื่น และสบายใจเมื่อได้รับสิ่งดีๆ จากคนอื่น กระตุ้นความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญได้มาขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าดีๆของตัวเอง กระตุ้นความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร
 2. เพื่อเรียนรู้และพาตัวเอง ได้มองเห็นเป้าหมายในอนาคตที่เราเชื่อว่าเป็นไปได้
 3. เพื่อเรียนรู้การสื่อสารภาษาที่สร้างคุณค่าดีๆกับคนรอบข้าง สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง
 4. เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างสุขให้ตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียด และมีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงาน และชีวิตส่วนตัว

หัวข้อการบรรยาย / กิจกรรม

3.1  Leading & Change การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน

3.2  Happiness Mindset ทัศนคติกับความสำเร็จในการทำงาน

3.3  Positive Change เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

 • Being ตัวตนที่เติบโต
 • Beliefs ความเชื่อทรงพลัง
 • Fears ความกลัวที่ฉุดรั้ง
 • Be + Do + Have
 • Good for me and good for others สุขใจเมื่อเป็นผู้ให้ สบายใจเมื่อเป็นผู้รับ

3.4  Smart Communication for Smart Team การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน

 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (5 ภาษารักเพื่อสร้างความสัมพันธ์)
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน

3.5  Continuous Improvement กระตุ้นต่อมคิดเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างสร้างสรรค์

3.6  Continuous Learning เพิ่มศักยภาพทีมงานด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการบรรยาย

No

Program

Key Content

Workshop / Activity

1.

Ice Breakingกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 • หลอมละลายอัตตา (ปรับความคิด) หลอมใจเป็นหนึ่ง พร้อมเปิดใจเรียนรู้ และรับสิ่งใหม่ๆ
 • สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนก
 • โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบทักทาย เปิดตัวเอง เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้

2.

Leading & Change การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน

 • คนทำงานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของคนทำงานยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคนรอบข้างในยุคของการเปลี่ยนแปลง
 • กิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่บีบค้นให้คนทำงานยุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนตนเองทั้งในแง่ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานแบบใหม่

 • โดยรูปแบบการเรียนรู้เป็น Workshop เพื่อเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในโลกยุคปัจจุบันที่กระทบกับชีวิตคนทำงาน รวมทั้ง วิทยากรใช้เทคนิค Group Coaching เพื่อกระตุ้นความคิดให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญและอยากปรับเปลี่ยนตนเองให้ก้าวทันโลกยุคใหม่

3.

Positive Change เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

 • สร้างทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าดีๆของตัวเอง
 • มองเห็นเป้าหมายในอนาคตที่เราเชื่อว่าเป็นไปได้
 • สร้างคุณค่าดีๆกับaคนรอบข้าง
 • สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง วิธีการสร้างสุขให้ตัวเอง
 • กิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการสร้างทัศนคติที่ดี มองเห็นคุณค่าดีๆของตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง มองเห็นเป้าหมายในอนาคตและพาตนเองไปสู่เป้าหมายได้ด้วยคุณค่าดีๆ (Being) ของตนเอง
 • โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นกิจกรรมสะท้อนให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นคุณค่าดีๆของตัวเอง มองเห็นเป้าหมายของทีมงานและของตนเองในอนาคต สร้างความภาคภูมิใจในงาน รวมทั้ง
 • วิธีการสร้างสุขให้กับตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดและมีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว

4.

Smart Communication for Smart Team การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน

 • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานเพื่อให้เกิดความศรัทธาและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • เทคนิคการพัฒนาทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดการประสานงานงานที่ดีตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการสื่อสารเชิงบวกกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ

 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (5 ภาษารักเพื่อสร้างความสัมพันธ์)
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหารงาน  จูงใจ และพัฒนาทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน

โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็น Workshop และ Case study รวมทั้ง Role Play วิธีการสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมรับ Feedback จากวิทยากรเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เข้าอบรมในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การให้ Feedback เชิงบวกต่อทีมงานและเพื่อนร่วมงาน การสื่อสารผลการประเมินผลงานประจำปี การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทีมงานตามสายอาชีพ เช่นการใช้คำพูด การสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น

5.

Continuous Improvement กระตุ้นต่อมคิดเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างสร้างสรรค์

 • ทักษะการคิดแบบต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงการคิดแบบต่างๆเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
 • เครื่องมือในการริเริ่มพัฒนาวิธีการและกระบวนการทำงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • กิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการริเริ่มพัฒนาวิธีการและกระบวนการทำงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการปรับปรุงงานประจำให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและตัวพนักงาน
 •  โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นWorkshop ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิคการคิดแบบต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการริเริ่มและพัฒนาปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วสามารถเชื่อมโยงความคิดแบบต่างๆ เพื่อริเริ่มและพัฒนาวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
 • กิจกรรม “รวมพลัง สร้างสรรค์การทำงาน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะการพัฒนาและปรับปรุงงานร่วมกันโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ของการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไปในทิศทางเดียวผ่านการทำภารกิจต่อ“เครื่องบิน”ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน


*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

** Activity Base Learning

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • เรียนรู้ที่จะได้รู้จักตัวเอง และเรียนรู้ที่จะมองเห็นและได้ยินคนรอบข้างด้วยมุมมองด้านบวก      
 • เป็นผู้ให้บริการที่ดีขึ้น เข้าใจคนมากขึ้น รู้วิธีการสร้างสุขให้กับตนเองเมื่อต้องเจอปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ      
 • ได้มองเห็นศักยภาพของตนเอง และคุณค่าของตัวเองจากการปฏิบัติหน้าที่ สามารถวางแผนและลงมือทำบางอย่างดีๆ เพื่อตัวเองและคนรอบข้าง

การประเมิน

 • ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินวัดความพึงพอใจ 
 • ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning) แบบบูรณาการผ่าน Job Assignment (Make the commitment to Action)

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 น. – 16.00 น.)

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ