หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน

Performance Feedback Techniques

หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน” ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และการประเมินผลทดลองงาน ส่งเสริมให้มีการพูดคุยและการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน รวมทั้งระบุและประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่องานที่รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้สำเร็จลุล่วง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการประเมินผลงานประจำปี การประเมินผลทดลองงาน และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
 2. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี การประเมินผลทดลองงาน และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

หัวข้อการเรียนรู้

1 ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์

 • บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
 • แนวคิดในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
 • ความเกี่ยวเนื่องในงานด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างผู้จัดการหน่วยงาน (Line Manager) และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

2 เทคนิคการประเมินผลทดลองงาน

 • ขั้นตอนการประเมินผลทดลองงาน
 • หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลทดลองงาน
 • ฝึกปฏิบัติ การประเมินผลทดลองงาน
 • ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการประเมินผลทดลองงานของหัวหน้างาน

3 การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล (Individual Performance Evaluation)

 • ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงานประจำปีที่มักพบในองค์กร
 • หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลงานประจำปี 
 • เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
 • ฝึกปฏิบัติ : การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล (Individual Performance Evaluation)
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

4 เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน

 • เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)
 • ฝึกปฏิบัติ : การประเมินผลงานประจำปี 
 • เทคนิคการให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
 • ฝึกปฏิบัติ : การให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ

5 เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงาน ให้ได้ใจ

 • เรียนรู้ตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะการโน้มน้าวกระตุ้นจูงใจและให้ Feedback พนักงาน
 • เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ? ให้ได้ใจ เกิน 100

6 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประเมินผลงานประจำปี การประเมินผลทดลองงาน และการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 1. Training & Group Coaching
 2. Workshop จากกรณีศึกษาจริงขององค์กร หลังการอบรมสามารถนำตัวชี้วัดผลงานไปใช้งานได้จริง
 3. ฝึกปฏิบัติการประเมินผลทดลองงาน การประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงานในสถานการณ์ต่างๆ

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการประเมินผลทดลองงาน การประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินผลทดลองงาน การประเมินผลงานประจำปี และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงานไป Implement  ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

ระยะเวลา

 • 1 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ