หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

(Professional Business Presentation)

การเตรียมความพร้อมด้านหนึ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ ที่ทุกองค์กรจะต้องสร้างและเสริมให้กับพนักงาน ได้แก่ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ เพราะไม่ว่าธุรกิจของคุณจะดำเนินกิจการประเภทใด ต้องหลีกหนีไม่พ้นการนำเสนอ (Present) อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอภายในองค์กร หรือ การนำเสนอภายนอกองค์กรดังนั้น การจะทำอย่างไรให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอได้ดี มีการสร้างความมั่นใจในขณะนำเสนอ และการนำเสนองานได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรักษาบรรยากาศของการนำเสนอได้ ทุกหัวข้อนี้พร้อมให้คุณนำไปใช้ในการใช้งานจริงได้ 

วัตถุประสงค์

หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเตรียมการนำเสนอ เทคนิคการจัดประเด็น และเนื้อหาให้น่าสนใจ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมตัวก่อนนำเสนอ สามารถสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ และสามารถรักษาภาพลักษณ์ขณะนำเสนอ
 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ฟังและสามารถรักษาบรรยากาศการนำเสนอ การควบคุมอารมณ์ขณะนำเสนอ และการควบคุมคำถามและคำตอบอย่างมืออาชีพได้

หัวข้อบรรยาย

ความสำคัญของการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล

 1. อุปสรรคที่ทำให้การนำเสนอล้มเหลว
 2. การวางแผน กำหนดเป้าหมาย และออกแบบของการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 3. ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอ
 4. การเตรียมสื่อในการนำเสนอ
 5. เทคนิคการใช้ภาษากายและน้ำเสียงแบบมืออาชีพ
 6. เคล็ดลับการนำเสนอแบบมืออาชีพด้วย Think & Speak
 7. เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจด้วย PAJES
 8. เทคนิคการรับมือกับคำถามที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ฟัง

*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นการ Workshop ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Activity & Workshop สำหรับการฝึกอบรม

Workshop

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Activity 1 :

สร้างสายสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในการนำเสนอ

 • วิทยากรจะใช้กิจกรรมเพื่อหล่อหลอมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดความเป็นตัวตนของตัวเอง พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการนำเสนอ ร่วมกัน
 • ความพร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้
 • ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
 • ความมั่นใจในการแสดงออก

Workshop 1 :

ชมวิดีโอ ภาพการนำเสนอของบุคคลที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิทยากรจะเปิดคลิปวิดีโอของบุคคลที่มีศักยภาพในการนำเสนอให้ผู้เข้าอบรมดูเป็นแนวทางเพื่อให้เห็นตัวอย่างของการนำเสนอที่ดี
 • แรงบันดาลใจในการนำเสนอจากบุคคลที่มีศักยภาพในการนำเสนอ

Workshop 2 :

ทำโจทย์ระดมความคิดทักษะการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม

 • วิทยากรจะให้ผู้เข้าอบรมทำโจทย์กรณีศึกษา และระดมความคิดเห็นว่าการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมต้องมีทักษะอะไรบ้าง
 • รู้และเข้าใจว่าผู้นำเสนอที่ยอดเยี่ยมต้องมีทักษะอะไรบ้าง

Workshop 3 :

เคล็ดลับการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมด้วย Think & Speak

 • วิทยากรจะให้ผู้เข้าอบรมฝึกใช้เครื่องมือในการนำเสนอ ด้วย Think & Speak เพื่อฝึกทักษะการสร้าง Key Message
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือ Think & Speak เพื่อส่งมอบ Key Message ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย

Workshop 4 :

เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจด้วย PAJES

 • วิทยากรจะให้ผู้เข้าอบรมฝึกใช้เครื่องมือในการโน้มน้าวผู้อื่น ด้วย PAJES เพื่อฝึกทักษะการโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือ PAJES เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อหรือคล้อยตามได้

Workshop 5 :

ฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุคคล

 • วิทยากรจะให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัตินำเสนอเป็นรายบุคคล เพื่อให้สามารถนำเครื่องมือต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอของตนเองได้
 • ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • การรับมือกับคำถามที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ฟัง

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 2 วัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.) 

ผู้เข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอ

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture40%
Workshop / Case Study / Role Playing60%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ