หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ

(Smart Goal Setting & Effective KPIs for Success)

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายผลงาน การกำหนดตัวชี้วัดการทำงาน และการวางแผนการทำงานระดับบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ อีกทั้งสามารถพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงานที่ให้ผลปฏิบัติงานสูง ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายผลงานและการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) และวางแผนการทำงาน (Action Plan) ของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินผล KPIs มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตั้งเป้าหมายผลงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าสัมมนามีทักษะและสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการทำงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/พนักงานทุกระดับ 

ระยะเวลา

 • 1 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

หัวข้อการอบรม/กิจกรรม

No

Topic

Objective

Key Content

1

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Ice Breaking)

เพื่อหลอมละลายอัตตา (ปรับความคิด) หลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคย สนิทสนม 

กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออกสร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนก โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบทักทาย เปิดตัวเอง เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ สร้างความรัก และความสามัคคี 

2

ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัวชี้วัดผลงานต่อความสำเร็จของธุรกิจ

เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับพนักงานมองเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย การกำหนดตัวชี้วัดผลาน และการวางแผนการทำงานระดับบุคคลที่สนับสนุนต่อกลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจขององค์กร

 • หลักการของระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (PMS)
 • ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPIs)


3

เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) และกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ในการทำงาน

เพื่อเรียนรู้เทคนิคการตั้งเป้าหมายการทำงานระดับบุคคลที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายและแผนงานทางธุรกิจของหน่วยงานและองค์กร

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
 • การตั้งเป้าหมายเน้นกิจกรรม/เน้นผลงาน
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPIs)

4

เทคนิคการวางแผนการทำงาน

เพื่อเรียนรู้เทคนิคการติดตามงานตามแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

 • การติดตามและประเมินผลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทบทวนเป้าหมาย และการปรับปรุงแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

5

เทคนิคการติดตามงาน และประเมินผลเป้าหมาย

เพื่อเรียนรู้เทคนิคการติดตามงานตามแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

 • การติดตามและประเมินผลเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การทบทวนเป้าหมาย และการปรับปรุงแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

6

ฝึกปฏิบัติ : การตั้งเป้าหมายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการจำลองสถานการณ์ของการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานของตนเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกฝนการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานไปในทิศทางเดียวของหน่วยงาน และองค์กร 

 • ฝึกปฏิบัติ การตั้งเป้าหมายและวางแผนงานของตนเอง
 • นำเสนอและรับ Feedback จากวิทยากร

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจหลักการตั้งเป้าหมาย การกำหนดตัวชี้วัดผลงานและวางแผนงาน
 • การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Case Study และ Discussion
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Workshop
 • บูรณาการองค์ความรู้แต่ละวิชาโดย Workshop Group Presentation

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ