หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

Strategic Performance Management

หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)  ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารสายงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน (Targets) การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Feedback) อย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและลักษณะงานของตำแหน่งงาน
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือบริหารผลงานประเภทต่างๆ เช่น BSC, KPIs ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน
 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

 • 2 วัน 
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 1. Training & Group Coaching
 2. Workshop จากกรณีศึกษาจริงขององค์กร หลังการอบรมสามารถนำตัวชี้วัดผลงานไปใช้งานได้จริง
 3. หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม วิทยากรจะให้คำแนะนำในการ Implement ระบบการบริหารผลงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต่อเนื่อง

หัวข้อการบรรยาย

No.

Topic

Objective

1.

ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

(Strategic Performance Management System)

 • บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
 • ปัญหาการบริหารผลงานและการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ
 • หลักสำคัญของระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
 • เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์

2

การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท (Corporate Goal Setting)

 • เทคนิคการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร
 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายประจำปีขององค์กร (Corporate Goal Setting)
 • เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รองรับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร

3

การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)

 • ปัญหาที่มักพบบ่อยในการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน
 • เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)
 • เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Function and Individual KPIs)

4

การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล

(Individual Performance Evaluation)

 • ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงานประจำปีที่มักพบในองค์กร
 • หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลงานประจำปี 
 • เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน
 • เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและลักษณะงานของตำแหน่งงาน
 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือบริหารผลงานประเภทต่างๆ เช่น BSC, KPIs ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ