หลักสูตร เทคนิคการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Performance Management

หลักสูตร เทคนิคการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารสายงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

โดยเฉพาะตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

2.วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs)  ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและลักษณะงานของตำแหน่งงาน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดขั้นตอน และหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และเครื่องมือบริหารผลงานประเภทต่างๆ เช่น BSC, KPIs ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

3.หัวข้อการบรรยาย

3.1 ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System)

 • บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
 • ปัญหาการบริหารผลงานและการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ
 • หลักสำคัญของระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
 • เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์

3.1 การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท (Corporate Goal Setting)

 • เทคนิคการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร
 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายประจำปีขององค์กร(Corporate Goal Setting)    
 • เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รองรับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร


3.2 การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)

 • ปัญหาที่มักพบบ่อยในการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน
 • เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)
 • เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Function and Individual KPIs)

3.3 การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล(Individual Performance Evaluation)

 • ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงานประจำปีที่มักพบในองค์กร
 • หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลงานประจำปี
 • เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน
 • เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)


4.ผู้เข้ารับการอบรม

3.1 ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management System)

 • บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
 • ปัญหาการบริหารผลงานและการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ
 • หลักสำคัญของระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
 • เครื่องมือการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
 • ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์

3.1  การเชื่อมโยงการบริหารผลการดำเนินงานกับเป้าหมายธุรกิจของบริษัท (Corporate Goal Setting)

 • เทคนิคการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมองค์กร
 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายประจำปีขององค์กร(Corporate Goal Setting)    
 • เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รองรับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร

3.2  การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)

 • ปัญหาที่มักพบบ่อยในการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน
 • เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน (Corporate KPIs Cascading)
 • เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Function and Individual KPIs)

3.3  การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล(Individual Performance Evaluation)

 • ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงานประจำปีที่มักพบในองค์กร
 • หลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลงานประจำปี
 • เทคนิคการจัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน
 • เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)


5.ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 2 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

6.ระยะเวลา

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

7.รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

7.1  Training & Group Coaching

7.2  Workshop จากกรณีศึกษาจริงขององค์กร หลังการอบรมสามารถนำตัวชี้วัดผลงานไปใช้งานได้จริง

7.3  หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม วิทยากรจะให้คำแนะนำในการ Implement ระบบการบริหารผลงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต่อเนื่อง

8.สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

8.1 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและลักษณะงานของตำแหน่งงาน

8.2 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอน และหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และเครื่องมือบริหารผลงานประเภทต่างๆ เช่น BSC, KPIs ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกัน

8.3ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ไป Implementใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม และงานที่ปรึกษา

Project
Project
Freelance
Business