หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่


หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีมจะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงานหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 • เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 • เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
หัวข้อการเรียนรู้
 • ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • เทคนิคการสร้างทีมงาน
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 2 วัน

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader