หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ

สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

Supervisory Skills for Smart Supervisor

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ

ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด

ดังนั้นหากองค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงานรวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีมจะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.) วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดีและสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 2. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

3.) กลุ่มเป้าหมาย

 1. หัวหน้างาน
 2. พนักงานที่เตรียมจะเข้ารับตำแหน่งระดับหัวหน้างานในอนาคต

4.) รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม

การออกแบบหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำและองค์กรในอนาคต จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอ (Expertist Solution) หลักสูตรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จำเป็นต่อการบริหารงานของหัวหน้างาน ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1.

ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง

(Leadership in High

Performance Team)

 • สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและความคาดหวังจากองค์กรเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้
 • ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง มีทัศนคติของผู้นำ และมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่นำลูกทีม
 • หัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร
 • ศิลปะการบริหารทีมงานของหัวหน้างานที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
 • ทักษะการบริหารจัดการที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

2.

ทักษะการวางแผนการทำงานและควบคุมคุณภาพของงาน

(Planning & Control quality of work)

 • เรียนรู้เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานเรียนรู้เทคนิคการมอบหมายงาน
 • กระจายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวคิดหลักการและวิธีการในการวางแผนงาน
 • การวางแผนการทำงาน
 • การวางแผนและการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 • การมอบหมายงาน
 • การกระจายงานและการติดตามงาน
 • เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.

ทักษะการบริหารงาน และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Task and Time

Management)

 • เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • เวลากับความสำเร็จในการทำงาน
 • ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 • วิธีจัดการ บริหารเวลา และการวางแผนการทำงาน
 • เมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัดฝึกปฏิบัติวางแผนเวลาและจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน

4.

ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Excellent Problem Solving & Decision Making)

ฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการ
 • “แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
 • กระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
 • DMAIC 
 • เทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
 • การนำเสนอและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆของหัวหน้างาน

5.

ทักษะการสื่อสารและการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

(Assertive communication

& Running Great Team Meetings)

 • เรียนรู้และพัฒนาทักษะสื่อสารและการประชุมทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ (DISC)
 • เทคนิคการสื่อสารและประชุมทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลของงานที่มีประสิทธิผล

6.

เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Coaching

& Mentoring)

 • เรียนรู้บทบาทของผู้นำทีม
 • สามารถแสดงบทบาทผู้นำทีมงาน ที่สามารถสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ   เพื่อปรับใช้ในการทำงานและแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน และการทำงานข้ามสายงานต่างๆ ในองค์กร
 • กระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูงของหัวหน้างานยุคใหม่ 
 • เครื่องมือการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูง 
 • เทคนิคการสอนงานและถ่ายทอดงาน
 • กุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

5.) ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 2 วัน·     
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

6.) รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

กิจกรรมประกอบการเรียนรู้

50%

แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา

30%

การบรรยาย

20%

7.) วิทยากร

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่

และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

8.) ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ หัวหน้างานจะสามารถ

 1. เข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากผู้ปฏิบัติการเป็นผู้นำทีม        
 2. เห็นถึงประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้นำเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่บทบาทใหม่       
 3. นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานประจำวันในการบริหารผลงานให้ได้ตามหรือเหนือกว่ามาตรฐานจากการได้รับการยอมรับมากขึ้นจากลูกน้อง        
 4. เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต

09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม และงานที่ปรึกษา

Project
Project
Freelance
Business