หลักสูตร เทคนิคการบริหารพนักงานดาวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงาน

(Talent Management & Succession Planning)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ไม่ได้พิจารณากันที่องค์กรใดมีทุนหรือเทคโนโลยีมากกว่ากัน แต่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่คุณภาพของคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใดที่มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานดาวเด่น  (Talent Management) ให้สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่มาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ รวมทั้ง สามารถกระตุ้นจูงใจและรักษาให้พนักงานดาวเด่นอยู่เป็นกำลังสำคัญและยินดีที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร (Loyalty) ถือเป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็นเรื่องที่องค์กรจะละเลยไม่ได้ 

ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการที่จะธำรงรักษาพนักงานดาวเด่น ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดหัวกระทิ ที่พร้อมจะเป็นผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) หรือผู้นำองค์กรในอนาคต (Future leader) ให้อยู่กับองค์กรและเจริญเติบโตในหน้าที่การงานพร้อมไปกับ การวางแผนด้านสายความก้าวหน้า ตลอดจนเสริมความรู้และทักษะให้กับยอดหัวกระทิเหล่านั้น ให้มีความพร้อมและมีความภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร ไม่คิดหนีไปไหนง่าย ๆ

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดทำ Talent  Management และ Succession Plan 
 • ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด และสามารถจัดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการรักษาพนักงานให้สอดคล้องกับ Talent  Management ที่องค์กต้องการ
 • ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบเทคนิคการบริหารและกระตุ้นจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ
 • ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบแนวคิด กระบวนการในการสร้างและพัฒนา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้นำสำหรับองค์กร

หัวข้อการเรียนรู้

1.) ผู้บริหารกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 • ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่-CHANGE!
 • สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง-บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

2.) แนวคิดและกระบวนการวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่น

 • ทำไมต้องบริหารพนักงานดาวเด่น?
 • การบริหารพนักงานดาวเด่นคืออะไร?
 • ขั้นตอนและแนวทางการวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่นให้ประสบความสำเร็จ 

3.) การบริหารสายอาชีพและการบริหารพนักงานดาวเด่นในองค์กร

 • กระบวนการวิเคราะห์และหาความต้องการขององค์กรเรื่อง Talent  Management
 • การจัดทำเครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพนักงานเป็นกลุ่ม Talent และกลุ่มต่างๆ
 • การจัดทำแผนพัฒนา และการรักษาพนักงานที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร
 • การจัดทำแผนและตัวอย่างแผนการดูแลและติดตามความคืบหน้าพนักงานกลุ่ม Talent เป็นรายบุคคล
 • การวัดและการประเมินผลตลอดจนแนวโน้มในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ Talent Management
 • กระบวนการจัดทำ Succession Plan และตัวอย่าง Succession Plan ที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร

4.) ฝึกปฏิบัติ : เทคนิคการรักษา ดูแลและจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น

 • รียนรู้ตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะการโน้มน้าวและกระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่น
 • เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่นในสถานการณ์ต่างๆ? ให้ได้ใจ เกิน 100
 • ความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับการโน้มน้าวและสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน
 • เทคนิคการรักษาและจูงใจพนักงานดาวเด่น ที่มีความมั่นใจในตนเองสูง
 • เทคนิคการรักษาและจูงใจพนักงานดาวเด่น ที่ไม่เคยผิดพลาด
 • เทคนิคการรักษาและจูงใจพนักงานดาวเด่น ที่กำลังขาดกำลังใจ

No.

Topic

Key Content

1.

เรียนรู้หัวข้อ “ผู้บริหารกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่” รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม :

 • ความท้าทายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่
 • CHANGE! สู่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
 • บทบาทของผู้บริหารกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

เรียนรู้หัวข้อ “แนวคิดและกระบวนการวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่น”

 • ทำไมต้องบริหารพนักงานดาวเด่น?
 • การบริหารพนักงานดาวเด่นคืออะไร?
 • ขั้นตอนและแนวทางการวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่นให้ประสบความสำเร็จ 

วิธีการ : บรรยาย / Discussion

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงบทบาทของผู้บริหารกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการวางระบบบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent Management)

2.

เรียนรู้หัวข้อ “การบริหารสายอาชีพและการบริหารพนักงานดาวเด่นในองค์กร (Career & Talent Management)”

รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม :

 • กระบวนการวิเคราะห์และหาความต้องการขององค์กรเรื่อง Talent  Management 
 • การจัดทำเครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพนักงานเป็นกลุ่ม Talent และกลุ่มต่างๆ
 • การจัดทำแผนพัฒนา และการรักษาพนักงานที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร

วิธีการ : บรรยาย / Workshop / Discussion

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ Candidate ที่จะคัดเลือกเป็น Talent ได้อย่างเหมาะสม
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการประเมิน Candidate เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการคัดเลือก Talent ได้อย่างเหมาะสม
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถจัดทำแผนพัฒนา และการรักษาพนักงานที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร

3.

เรียนรู้หัวข้อ “การบริหารสายอาชีพและการบริหารพนักงานดาวเด่นในองค์กร (Career & Talent Management)” ต่อ

รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม :

 • การจัดทำแผนและตัวอย่างแผนการดูแลและติดตามความคืบหน้าพนักงานกลุ่ม Talent เป็นรายบุคคล
 • การวัดและการประเมินผลตลอดจนแนวโน้มในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ Talent Management 
 • กระบวนการจัดทำ Succession Plan และตัวอย่าง Succession Plan ที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ขององค์กร

วิธีการ : บรรยาย / Workshop / Discussion

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถจัดทำแผนดูแลและติดตามความคืบหน้าพนักงานกลุ่ม Talent เป็นรายบุคคลในหน่วยงานตนเองได้
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวัดและการประเมินผล ตลอดจนแนวโน้มในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ Talent Management 
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจกระบวนการจัดทำ Succession Plan ที่สอดคล้องกับแผน Talent Management ของหน่วยงานได้

4.

เรียนรู้หัวข้อ“ฝึกปฏิบัติ : เทคนิคการรักษา ดูแลและจูงใจ

กลุ่มพนักงานดาวเด่น”

รายละเอียดหัวข้อฝึกอบรม :

 • เรียนรู้ตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะการโน้มน้าวและกระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่น
 • เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงานดาวเด่นในสถานการณ์ต่างๆ? ให้ได้ใจ เกิน 100

วิธีการ : Workshop / Case Study / Discussion 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อทักษะการรักษา ดูแล และจูงใจพนักงานดาวเด่น ได้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะความต้องการและสไตล์ของพนักงานดาวเด่นแต่ละประเภท อาทิ 

 • การบริหารพนักงานดาวเด่นที่มั่นใจมั่นเองสูง
 • การบริหารพนักงานดาวเด่นที่ขาดกำลังใจ
 • เป็นต้น

วิทยากร

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการ บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 • ผู้ผ่านการอบรมได้ทราบแนวคิด และกระบวนการจัดทำ Talent  Management และ Succession Plan
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถจัดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและการรักษาพนักงานให้สอดคล้องกับ Talent  Management ที่องค์กรต้องการ
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถบริหารและกระตุ้นจูงใจกลุ่มพนักงานดาวเด่น สามารถปลดล๊อคศักยภาพของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้เต็มขีดความสามารถ

ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 1 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture60%
Workshop / Case Study / Role Playing40%

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ