” เป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้

ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง

มีทัศนะคติ ความรู้ ทักษะ

และความเชี่ยวชาญ

ที่จะนำพาทีม สู่ความสำเร็จ “

ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร์

กลยุทธ์กำรพัฒนำศักยภำพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อควำมสำเร็จ

ของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

  • ปรับความรู้เชิงวิชาการ หลักการ ทฤษฎีในระดับสูงให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นคนทางานภาคปฏิบัติที่ยากต่อการเข้าใจ หรือเข้าใจแต่นาไปใช้จริงไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไร
  • กลั่นความรู้และประสบการณ์ของคนทางานที่แท้จริงในแต่ละสาขาวิชา โดยทาเรื่องยากๆให้เข้าใจง่าย และนาเสนอด้วยภาษาที่คนทางานเข้าใจได้ มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอยู่ตลอดเวลา พร้อมนาเสนอแนวทางและตัวอย่างที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
  • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้นาแต่ละระดับแบบบูรณาการ (Blended Learning Approach) โดยการนาเอาทั้งศาสตร์ Training, ConsultingและCoachingมาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรคลิปLeader Talk: ผู้นำรุ่นใหม่สร้ำงได้

 คลิป Leader Talk : ผู้นำรุ่นใหม่สร้ำงได้

 บริหารทีมงานต่างวัยอย่างไร ได้ใจและ ได้งานGeneration At Work

 สื่อสารอย่างผู้นำ

Smart Communication for Success

 หนักใจ ต้องบริหารลูกน้องอายุเยอะกว่าบอกอะไรไปก็ไม่ค่อยจะฟัง…

 ภาวะผู้นำกับการบริหารทีม

Team Builder

 เทคนิคการให้

Feedback ทีมงาน

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทางานในภาวะวิกฤติ

กลั่นความรู้และประสบการณ์ของคนทางานที่แท้จริงในแต่ละสาขาวิชา โดยทาเรื่องยากๆให้เข้าใจง่าย และนาเสนอด้วยภาษาที่คนทางานเข้าใจได้ มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอยู่ตลอดเวลา พร้อมนาเสนอแนวทางและตัวอย่างที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

ภาพบรรยากาศสัมมนา / ฝึกอบรม

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบรรยากาศสัมมนา / ฝึกอบรม

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบบรรยากกาศ

ภาพบบรรยากกาศ

heavy