เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ (SPMS)

แนวทาง“Blended Learning” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและสร้างผลลัพท์ทางบวกต่อลูกค้า และ การสำรวจและวิจัยสามารถดำเนินการได้ทั้งการสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ สินค้าและบริษัทจากลูกค้า