บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด


“บริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน”

เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ที่มีความมุ่งมั่นและแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ และการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารจากหลากหลายธุรกิจ

ประกอบกับต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นำ ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของผู้บริหารแต่ละระดับและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนไทยอย่างเป็นระบบ


อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์จากัด

บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์ จำกัด

“บริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน”


เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ที่มีความมุ่งมั่นและแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ และการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารจากหลากหลายธุรกิจ

ประกอบกับต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้นำที่ออกแบบให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของผู้บริหารแต่ละระดับและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนไทยอย่างเป็นระบบ


อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดิอัลทิเมท ลีดเดอร์จากัด

จุดเด่นของ The Ultimate Leader?

ปรับความรู้เชิงวิชาการ หลักการ ทฤษฎีในระดับสูงให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นคนทำงานภาคปฏิบัติที่ยากต่อการ เข้าใจ หรือเข้าใจแต่นาไปใช้จริงไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่า

จะใช้อย่างไร

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำแต่ละระดับแบบบูรณาการ (Blended Learning Approach) โดยการนำเอาทั้งศาสตร์ Training, Consulting และ Coaching มาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

กลั่นความรู้และประสบการณ์ของคนทางานที่แท้จริงในแต่ละสาขาวิชา โดยทำเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย และนำเสนอด้วยภาษาที่

คนทำงานเข้าใจได้ มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอยู่ตลอดเวลา พร้อมนำเสนอแนวทางและตัวอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง