Ultimate

Coaching Programs

“เพิ่มคุณค่าและศักยภาพของผู้นำ ให้สามารถบริหารจัดการทีมงาน และขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

Ultimate Coaching Programs

เป็นโปรแกรมโค้ชผู้บริหารตัวต่อตัว (One On One Executive Coaching) ซึ่งเป็นวิธีพัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และเห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด โดยออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการในการโค้ชที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติ

และพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน

โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ เสริมทักษะการบริหารจัดการทีมงาน

สามารถขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โปรแกรม Ultimate Coaching Programs

เหมาะกับใคร

Successor

กลุ่มบุคลากรที่องค์กรคาดหวังเตรียม

ให้เป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

Talent & High Potential

กลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต

Fast Tracking

กลุ่มบุคลากรที่มีความก้าวหน้าในการทำงานสูง

New Leader

กลุ่มผู้บริหารที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่

Coaching Process

กระบวนการดำเนินงานมี 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย

1.Individual Assessment

การประเมินความพร้อมรายบุคคล

2.Coaching Session

เข้าร่วมกระบวนการโค้ชชิ่งกับโค้ชมืออาชีพ

3 – 6 เดือน

3.Individual Evaluation

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงรายบุคคล

Topic for Coaching

เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำประสิทธิภาพสูง มีทัศนคติที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทีมสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในด้านต่างๆดังนี้

•พัฒนาทัศนคติในการเป็นผู้นำที่เหมาะสม (Leadership Attitude)

•พัฒนาทักษะในการสร้างการยอมรับจากคนรอบข้าง (Building TRUST)

•พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่น (Interpersonal Skills)

•พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Communication)

•พัฒนาประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Decision Making)

•พัฒนาทักษะการบริหารจัดการผลงานทีมงาน (Leading for high performance team)

•พัฒนารูปแบบการบริหารให้เหมาะสม (Management Style)