โครงการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เชี่ยวชาญ

No

Topic

Objective

Key Content

1.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Ice Breaking)

 • หลอมละลายอัตตา (ปรับความคิด) หลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคย สนิทสนม

กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น  ระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนก โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบทักทาย เปิดตัวเอง เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ

2.

ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในงานบริการ

 • ทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
 • Happy @ Work สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
 • เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม
 • Workshop: Service Heart ง่ายๆ สร้างโอกาสและสร้างความสุขในงานบริการ

3.

เทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้า เพื่อสร้างการบริการที่เป็นเลิศ

 • เปิดมุมมองการให้บริการด้วยการถอดหมวก “ผู้ให้บริการ” มาสวมหมวก “ผู้รับบริการ” แทน เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
 • เริ่มต้นเป็นผู้ให้…ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่เข้มแข็งในองค์กรแนวคิด
 • เปิดมุมมองการบริการในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้รับบริการ” ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
 • เรียนรู้ธรรมชาติของลูกค้าและบริการที่ได้ใจ
 • กุญแจสำคัญในการบริการลูกค้าให้ประทับใจ

4.

เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสู่การเป็นนักบริการมืออาชีพ

 • บุคลิกภาพที่ดีของนักบริการมืออาชีพ เช่น ท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง เป็นต้น
 • บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
 • การแสดงออกทางใบหน้าที่เหมาะสม
 • การใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมในการสนทนา

5.

เทคนิคการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ

 • ทักษะการสื่อสารที่มีเสน่ห์ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความเป็นเลิศในงานบริการ
 • การสื่อสารเชิงบวกกับตนเองหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
 • เรียนรู้และเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของบุคคล (People Styles)
 • Workshop: การสื่อสารกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างของบุคคล

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Thanadech Tipayapichayakul


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ

: 095-778-8497

: tanadech.h@gmail.com

: www.ultimateleader.co.th

หัวข้อ
หัวข้อ