หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน

แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน“การบริหารคน”ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงานไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไปเพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงานการสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานการพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไปส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(HR)ปรับบทบาทไปเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Business Partner)คอยสนับสนุนระบบและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม รวมทั้งการดูแลรักษาและสร้างความผูกพันธุ์ให้กับผู้บริหารสายงานให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศเพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดขั้นตอนและหลักการ ตลอดจนกระบวนการต่างๆของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละมิติที่เชื่อมโยงกันสำหรับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปImplementใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
หัวข้อการเรียนรู้
 • ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์
 • เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทีมงานสำหรับผู้บริหารสายงาน
 • เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสายงาน
 • เทคนิคการพัฒนาทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้บริหารสาย
 • เทคนิคการเสริมสร้างความรักและความผูกพันธุ์ต่อองค์กร
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 2 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader