หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

หัวหน้างาน ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่า งานของทีมไม่ได้คุณภาพ ส่งงานไม่ทัน โดนลูกค้าต่อว่าลูกทีมขาดแรงจูงใจ หมดไฟ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากหัวหน้างานที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการเพราะหัวหน้างานส่วนไหญ่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนที่ทำงานเก่งมีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ แต่การเป็นหัวหน้างานชุดทักษะมันคนละชุดกับการเป็นพนักงาน

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงานรวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีมจะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงานหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
 • เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 • เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
หัวข้อการเรียนรู้
 • ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง
 • เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 • เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้นำยุคใหม่
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 2 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • ผู้จัดการแผนก
 • หัวหน้างาน

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader