Ultimate Instructor


ดร. ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ และการพัฒนาระบบบริหารงานเชิงกลยุทธ์

ดร. จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วิทยากรและที่ปรึกษา

อาจารย์สริต อธิศิลป์

วิทยากรและโค้ชจุดแข็ง

อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

และงานบริการ

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader