นายธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่

และการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

ความเชี่ยวชาญ

  • กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
  • กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
  • กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญาโท : รัฐประศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การทำงาน

  • วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรกว่า 20 ปี
  • Manager-Learning & Development, บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • HROD Consultant, บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • Human Resource Business Partner, บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • HR Specialist, บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader