Next Generation Leadership Development Program

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Leadership

& Change

Strategic Planning & Performance Management

Effective Task & Time Management Techniques

Excellent Problem Solving & Decision Making

Coaching

& Mentoring

Smart Communication

& Effective Presentation

Techniques


Project

Presentation


ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนคุณภาพของคนในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะกลุ่ม “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่จะเข้ามารับไม้ต่อจากทีมผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน แต่บ่อยครั้ง! ที่องค์กรไม่สามารถสรรหาผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความเหมาะสม พร้อมใช้งานมารับช่วงต่อในการบริหารธุรกิจ/บริหารองค์กรทำให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมายมายหลายๆองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานเริ่มที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นถัดไปก่อนที่จะก้าวเข้ามารับไม้ต่อจากผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

“โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน” เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองรวมถึงเทคนิคการจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ  โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการ เช่น ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่กระบวนการปฏิบัติ และการแสดงภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งความรู้เชิงจิตวิทยา

อาทิ ความเข้าใจทางด้านบุคลิกภาพ การสร้างความไว้วางใจการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ การสื่อสารและการจูงใจทีมงาน อันจะเป็นแนวทางให้“ผู้นำรุ่นใหม่” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ลักษณะบุคคล และลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
 • สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้
 • สามารถค้นหาจุดแข็งจุดเด่นของตนเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้นพร้อมเรียนรู้หลักการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน ช่วยเติมเต็ม เสริมจุดแข็งเพิ่มคนดี คนเก่ง และมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
 • สามารถบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานของตนเอง โดยการลดปัญหาความขัดแย้งด้านการบริหารงานระหว่างผู้จัดการ/หัวหน้างานกับทีมงานได้
หัวข้อการเรียนรู้
 • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง (Leadership & Change)
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Strategic Planning & Performance Management)
 • การบริหารงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Task & Time Management Techniques)
 • การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ(Excellent Problem Solving & Decision Making)
 • การสอนงานและโค้ชชิ่งทีมงาน (Coaching & Mentoring)
 • การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Smart Communication & Effective Presentation Techniques)
 • นำเสนอโครงงานที่สนับสนุนทิศทางขององค์กร (Project Presentation)
รูปแบบการเรียนรู้
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
 • แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
ระยะเวลาการเรียนรู้
 • จำนวน 7 วัน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้จัดการ / หัวหน้างานรุ่นใหม่ และพนักงานที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนโปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้างาน

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader