Training : Course & Program

ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจสมัยใหม่ การที่จะบริหารองค์กรไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดได้ แต่ต้องยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน “การเตรียมคน” ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะ “ผู้นำ” ที่จำเป็นต้องมีการทำงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แล้วอะไรคือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่ได้ผลในภาวะที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้ The Ultimate Leader พร้อมให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาและวิธีการให้เหมาะสมกับความต้องการหรือปัญหาและข้อจำกัดของแต่ละองค์กร โดยใช้ ADDIE Model เป็นแนวคิดสำคัญสำหรับออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่
เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรเทคนิคการบริการคน
สำหรับผู้บริหารสายงาน
หลักสูตรเทคนิคการบริหารงาน
และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร
ประสิทธิภาพสูง
หลักสูตรทักษะการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพ
หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร
มืออาชีพ
หลักสูตรทักษะการเป็นโค้ช
และพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรทักษะการเป็นโค้ช
และพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader