Training : Course & Program

ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจสมัยใหม่ การที่จะบริหารองค์กรไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดได้ แต่ต้องยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน “การเตรียมคน” ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะ “ผู้นำ” ที่จำเป็นต้องมีการทำงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แล้วอะไรคือแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่ได้ผลในภาวะที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้ The Ultimate Leader พร้อมให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาและวิธีการให้เหมาะสมกับความต้องการหรือปัญหาและข้อจำกัดของแต่ละองค์กร โดยใช้ ADDIE Model เป็นแนวคิดสำคัญสำหรับออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่
เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรเทคนิคการบริหารคน
สำหรับผู้บริหารสายงาน
หลักสูตรเทคนิคการบริหารงาน
และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร
ประสิทธิภาพสูง
หลักสูตรทักษะการนำเสนอ
อย่างมืออาชีพ
หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากร
มืออาชีพ
หลักสูตรทักษะการเป็นโค้ช
และพี่เลี้ยงทีมงานประสิทธิภาพสูง
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการ
สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader